„Профил на купувача“ съдържа цялата информация за обществените поръчки, възлагани от Националния литературен музей (НЛМ), съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
НЛМ е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на културата, създаден с Разпореждане № 254/01.01.1976 г. на Министерския съвет, и като такъв е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.1 от ЗОП.
По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в НЛМ се извършват от директора му.