Националният литературен музей обявява конкурс за уредник (НКПД 2621-6004)

Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор

1. Кратко описание на длъжността:

$1·         Комплектува, обработва и дигитализира движимите културни ценности в        музейните фондове на Националния литературен музей.

$1·         Приема посетители, провежда беседи, изготвя справки.

$1·         Участва в подготовката на изложби и в провеждането на литературни вечери, чествания, представяния на книги и други културни мероприятия на музея.

2. Специфични изисквания за длъжността:

Образование – висше.
Образователно-квалификационна степен „бакалавър
, специалност „Българска филология“ или „История“; по изключение друго висше образование, свързано с опазването, проучването и популяризирането на българското културно наследство.

3. Допълнителни изисквания:

$1·         Познаване на нормативните уредби в областта на опазване на културното наследство и музейното дело.

$1·         Владеене на чужд език.
Добра компютърна грамотност.

$1·         Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност.

4. Като предимства се считат:

$1·         Образователно-квалификационна степен „магистър“.

$1·         Професионален опит по специалността.

$1·         Владеене на втори чужд език.

5. Необходими документи за кандидатстване:

Писмено заявление (свободен текст) до директора на Националния литературен музей.
Мотивационно писмо.
Професионална автобиография (
CV).
Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка).
Копие на документ, удостоверяващ професионален опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв).
Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв).
Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв).

Одобрените кандидати, представили необходимите документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.

Документите за участие се подават на e-mail: nlmuseum@abv.bgили в Дирекцията на НЛМ от 10:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 20.10.2020 г.

За допълнителна информация: тел. 02/987 34 14

 

***

Националният литературен музей обявява конкурс за Административен секретар (НКПД 3343-3001) по заместване

Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор

          Приема постъпващата за директора на музея кореспонденция и я систематизира в съответствие с установения ред, като я предоставя за разглеждане.

          Организира телефонните разговори и срещи на директора, приема и изпраща имейли.

          Приема и предава документи за подпис от директора, както и молбите и заявленията на служителите.

          По нареждане на директора осъществява организацията по подготовка на заседания и съвещания на различни съвети, като осигурява необходимите материали и уведомява участниците за времето, мястото и дневния ред на заседанията.

          Осигурява приема на директора на служители от музея и външни лица.

          Води отчет на получените документи в съответствие с установените правила в музея и осигурява тяхното съхраняване и въвеждане в деловодната система на НЛМ.

          Организира архивирането на личните досиета на наетите служители, съгласно нормативните изисквания.

          Обработва документите на персонала, като изготвя, предлага за подпис, връчва на служителите трудови договори, допълнителни споразумения, заповедите за прекратяване на правоотношенията.

          Изпълнява и други конкретни задачи, възложени от директора, свързани с изпълнение на длъжността.

          Образование – висше.

          Компютърна грамотност: Работа с операционната система Windows и свързаните с нея програмни продукти.

          Добро владеене на книжовния български език, познаване на правилата и вътрешните инструкции, свързани с водене на деловодната дейност, реда и изискванията за съставяне и оформяне на служебна документация.

3. Допълнителни изисквания:

          Владеене на чужд език.

          Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност.

          Основни нормативни актове, които трябва да знае лицето, заемащо длъжността:

Кодекс на труда и подзаконови актове за прилагането му;

Нормативни актове по безопасност на труда;

4. Като предимство се счита:

          Професионален опит в администрацията.

5. Необходими документи за кандидатстване:

Писмено заявление (свободен текст) до директора на Националния литературен музей.

Мотивационно писмо.

Професионална автобиография (CV).

Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка).

Копие на документ, удостоверяващ професионален опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв).

Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв).

Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв).

Одобрените кандидати, представили необходимите документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.

Документите за участие се подават на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или в Дирекцията на НЛМ от 10:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 20.10.2020 г.

За допълнителна информация: тел. 02/987 34 14