Националният литературен музей обявява конкурс за уредник (НКПД 2621-6004)

Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор

1. Кратко описание на длъжността:

$1·         Комплектува, обработва и дигитализира движимите културни ценности в        музейните фондове на Националния литературен музей.

$1·         Приема посетители, провежда беседи, изготвя справки.

$1·         Участва в подготовката на изложби и в провеждането на литературни вечери, чествания, представяния на книги и други културни мероприятия на музея.

2. Специфични изисквания за длъжността:

Образование – висше.
Образователно-квалификационна степен „бакалавър
, специалност „Българска филология“ или „История“; по изключение друго висше образование, свързано с опазването, проучването и популяризирането на българското културно наследство.

3. Допълнителни изисквания:

$1·         Познаване на нормативните уредби в областта на опазване на културното наследство и музейното дело.

$1·         Владеене на чужд език.
Добра компютърна грамотност.

$1·         Организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност и комуникативност.

4. Като предимства се считат:

$1·         Образователно-квалификационна степен „магистър“.

$1·         Професионален опит по специалността.

$1·         Владеене на втори чужд език.

5. Необходими документи за кандидатстване:

Писмено заявление (свободен текст) до директора на Националния литературен музей.
Мотивационно писмо.
Професионална автобиография (
CV).
Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка).
Копие на документ, удостоверяващ професионален опит – трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв).
Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв).
Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв).

Одобрените кандидати, представили необходимите документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.

Документите за участие се подават на e-mail: nlmuseum@abv.bgили в Дирекцията на НЛМ от 10:00 ч. до 17:00 ч. в срок до 15.06.2021 г.

За допълнителна информация: тел. 02/987 34 14