В Националния литературен музей е създадена научна група

На основание Наредба № Н - 5 от 11.12.2009 г. за реда за създаване и дейността на научни групи към музеите и във връзка с професионалното развитие на служителите на Национален литературен музей, съгласно заповед РД 10-07/18.04.2016 г. на Директора на НЛМ, се създава научна група към Национален литературен музей с председател д-р Радка Пенчева Пенчева, главен уредник на КМ „Емилиян Станев“ – гр. Велико Търново.

Научната група извършва научноизследователска и научнопопуляризаторска работа, насочена към различни области на културата, знанието и изкуството, както следва:

1. Извършва теренни проучвания, експедиции, наблюдения, събирателска и експозиционна дейност;

2. Извършва научна обработка на музейните фондове;

3. Изготвя тематико-експозиционни документи за постоянни и временни експозиции;

4. Организира и участва в научни форуми с доклади и съобщения, свързани с различните области на знанието и изкуството;

5. Дава консултации на музейните специалисти за повишаване на професионалната им квалификация;

6. Извършва проучване и популяризиране на добрите практики в сферата на музейното дело.