Стратегия за развитие

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

София 1000, ул. Г. С. Раковски № 138, тел: 02 / 987 34 14

www.nlmuseum.bg, e-mail: nlmuseum@ abv.bg

Къщи музеи: Иван Вазов, Петко и Пенчо Славейкови, П. К. Яворов, Елин Пелин – с. Байлово, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Димитър Димов, Емилиян Станев – Велико Търново

Литературни кабинети: Стилиян Чилингиров, Иван Богданов, Владимир Башев

УТВЪРДИЛ:/П/

ДИРЕКТОР:

Пламен Георгиев-Крайски

29.12.2016г.

СТРАТЕГИЯ

 ЗА РАЗВИТИЕТО НА

НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

за периода 2016 - 2020 година

Настоящата Стратегия за развитие на Националния литературен музей (НЛМ) е разработена в съответствие със Стратегическите цели и приоритети на Министерство на културата за периода 2015 – 2018 година и на базата на Концепцията за развитие на Националния литературен музей за периода 2016 – 2020 година, изготвена от директора на музея за конкурсната процедура за избор на директор на НЛМ.

I. МИСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

Националният литературен музей е държавен културен и научен институт с национално значение, който има мисията да издирва, събира, документира, съхранява, изучава и популяризира веществени и документални ценности, свързани с цялостната история на българската литература от основаването на българската държава до наши дни.

II. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

            Националният литературен музей - модерен и иновативен, имащ своето запазено място и авторитет сред националните културни институции на страната.

 Основната тенденция в развитието на НЛМ за периода ще бъде комплексният напредък на всички музейни дейности – с различни акценти през отделните години.

По отношение на ролята на музея като образователен център основна тенденция е създаването и реализирането на програми, подпомагащи развитието на ценностната система на децата и младите хора на базата българските културни традиции, отразени в нашата литература. Създаване на условия за етнокултурно взаимодействие и интеграция на всички религиозни групи в единната българска нация и културната й идентичност в европейската история.

Особено място се отделя на увеличаването на възможностите за достъп до богатствата на Националния литературен музей на хора с увреждания чрез съдействие за изграждане на достъпна среда и внедряване на съвременни музейни продукти, в партньорството с обществените организации за реализиране на съвместни проекти.

Създаване на условия за развиване образователната квалификация на персонала, разширяването на музеоложките проучвания и езиковата подготовка.

III.  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ

            Стратегическите цели приоритети на Националния литературен музей се определят от Приоритетите и стратегическите цели, които си е поставило Министерството на културата за периода 2015-2018г. Те ще се реализират съобразно финансовите възможности и мястото на музея в духовното и културно развитие на страната.

Дейността на служителите от Националния литературен музей през периода 2016 – 2020 година ще бъде организирана така, че да съдейства за постигане на основната стратегическа цел: „Националният литературен музей – модерен и иновативен, популярен и авторитетен“.

            Трайни приоритети, стоящи пред дейността на служителите на Националния литературен музей са:

1.      издирване, събиране и опазване на движимите културни ценности в областта на литературата и литературното наследство;

2.      създаването на повече съвременни музейни продукти и образователни програми и чрез тях – повече популярност, публики и приходи;

3.      поддръжка на сградния фонд;

4.      популяризиране на музея не само на национално, но и на европейско ниво. Използване възможността, която предоставя председателството на България на Съвета на Европейския съюз;

5.      Развитие на Националния литературен музей, базирано на приемствеността и добрите практики от сродни институции.

            Настоящата стратегия подлежи на ежегодна актуализация.

IV.  МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

IV.  МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

МЕРКИПРИОРИТЕТот Стратегическите цели и приоритети на Министерство на културата за периода 2015 – 2018 годинаЦЕЛот Стратегическите цели и приоритети на Министерство на културата за периода 2015 – 2018 годинаДЕЙНОСТИИНДИКАТОРИСРОКза изпълнение
ТекущиЦелеви
Разработени вътрешно-организационни документи, регламентиращи дейността в НЛМ, в т.ч. Стратегия за развитие, Планове, Правила, ПравилнициПРИОРИТЕТ 17.4. ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ 2014-2023г.Цел 5: Формиране на визия, приоритети и цели за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм1.    Разработване на  Стратегически цели за дейността на НЛМ2.    Разработване на ежегодни планове/отчети за работа на НЛМ3.    Извършване на оценка на риска и разработване на Стратегия за управление на риска и  риск – регистър.4.    Създаване на регистър на собствените и управляваните от музея имоти.5.    Изготвяне и утвърждаване на Вътрешни правила за организация на документооборота6.    Актуализиране на Правилника за вътрешния трудов ред7.    Актуализиране на Противопожарна инструкция8.    Изготвяне и утвърждаване на Правилник за обработка, комплектуване и ползване на научния архив на Националния литературен музей9.    Подготвяне на  Номенклатура на делата със срокове за тяхното съхранение10.        Предприемане на действия по издаване на нови актове за публична държавна собственост на къща музей „Елин Пелин“, къща музей „Иван Вазов“ и на имоти на музея - частна държавна собственост.11.        Предприемане на действия за предаване на Държавна агенция „Архиви“ – архивите на НЛМ, подлежащи на постоянно съхранение.-1.    Разработени Стратегически цели за дейността на НЛМ2.    Разработени ежегодни планове/отчети за работа на НЛМ3.    Извършена оценка на риска и разработени Стратегия за управление на риска и  риск – регистър.4.    Регистър на собствените и управляваните от музея имоти.5.    Вътрешни правила за организация на документооборота6.    Актуализиран Правилника за вътрешния трудов ред7.    Актуализирана Противопожарна инструкция8.    Утвърден Правилник за обработка, комплектуване и ползване на научния архив на Националния литературен музей9.    Подготвена Номенклатура на делата със срокове за тяхното съхранение10.             Издадени АДС – на къща музей Елин Пелин и Иван Вазов11.             Протокол за предаден архив на НЛМ в ДА „Архиви“15.01.-ежегодно01.02. – ежегодно15.05.2017г.15.01.2017г.01.04.2017г.01.04.2017г.01.04.2017г.01.05.2017г.01.11.2017г.01.06.2017г.30.12.2017г.
Създаване на условия за подобряването на финансовата и трудовата дисциплинаПРИОРИТЕТ 17.4. ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ 2014-2023г.Цел 6: Финансово обезпечаване на стратегическите приоритети и цели1.  Прилагане на интегриран подход при финансиране на дейностите:1.1.      Привличане на алтернативни източници за финансиране - Разработване на проектни предложения за осигуряване на външно финансиране на дейности на НЛМ1.2.      Осигуряване на външно финансиране при застраховане, транспортиране на изложба1.3.      Партньорства със сродни музеи и други културни институти в страната и чужбина1.1„Литература и памет“ – по обявена сесия за частично финансиране от Министерство на културата.Партньор в проект за изложбата „Портрет имаш, жена нямаш“ на РИМ - Попово.Разработени и подадени, но не получили финансиране проекти:„Маркетингово проучване на настоящи и потенциални публики на литературните музеи в България“ -сесия на НФ „Култура“; „195 непознати рисунки на Илия Петров“ - сесия на СП „Култура“.„Консервация и реставрация на къща музей „Христо Смирненски“ Посланически фонд на Американското посолство в България за опазване на културното наследство.- очаква класиране1.1.Разработени проектни предложения за осигуряване на външно финансиране на дейности на НЛМ – 3бр. за 2017г.1.2.Осигурено външно финансиране при застраховане, транспортиране на изложба – 1бр. за 2017г.1.3.Сключени споразумения за сътрудничество – 3 бр. за 2017г.2017 – 2020г.
 ПРИОРИТЕТ 17.4. ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИЗКУСТВАТА, КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ ИНДУСТРИИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ 2014-2023г.Цел 6: Финансово обезпечаване на стратегическите приоритети и цели2.  Създаване на възможности за разработка и прилагане на вътрешна система за годишно оценяване на персонала и материално стимулиране;-Разработени Вътрешни правила за оценяване изпълнението на служителите и извършвано ежегодно оценяване Декември 2016г.
3.  Балансиране на натовареността на служителите-                     Изработени графици за ангажиране  на служителите  с оглед повишаване посещаемостта на къщите музеи и изпълнение на текущите задачи2017-2020 г.регулярно
Създаване на условия за разширяване на достъпа до култура, включително и на публиката със специални нужди17.3. ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ДУХОВНОСТ В ОСНОВНА НА СЪВРЕМЕННИЯ ОБРАЗ НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТЦел 3: Създаване на съпричастност с постиженията на съвременната култура и изкустватаПроучване на възможностите за ползване на изложбени зали в сгради с осигурени подходи и съоръжения за достъпна среда за трудноподвижни хораПоради спецификата на сградите, няма къщи музеи с  осигурена достъпна среда за трудно-подвижни хораИзлагане на експозиции в зали, осигуряващи достъп на трудноподвижни хора2017-2020 г.
Разширяване на присъствието на българската култура в Европа и по света17.3. ПРЕВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ДУХОВНОСТ В ОСНОВНА НА СЪВРЕМЕННИЯ ОБРАЗ НА НАЦИОНАЛНА-ТА ИДЕНТИЧНОСТЦел 4: Утвърждаване на мястото на българската култура в европейското културно пространствоНепрекъснато подготвяне и публикуване на актуална  информация на интернет-сайта на НЛМ, в медии, интервюта, цитати, записи, публикации в чужди медии307 положителни публикации в медииПубликации на интернет-сайта на НЛМ, в медии, интервюта, цитати, записи, публикации в чужди медии -1000 броя/годишно2017-2020 г.
Изготвяне на научно-справочен апарат за движимите културни ценности (ДКЦ)ПРИОРИТЕТ 17.6. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯЦел 9: Дигитализация на движимото и недвижимото културно наследство и осигуряване на достъп до електронни регистри и публична база данни за него1.      Паспортизация и дигитализация на движимите  културни ценности, съхранявани в НЛМ2.      Инвентаризации – цялостни и репрезентативни3.      Научно-техническа обработка на сбирки и лични фондове на писатели и поети, изготвяне на електронни описи към тях и докладването им пред експертна комисия1.1.Изготвени паспорти  за ДКЦ - 565бр.1.2.Дигитализирани 51300 бр. ДКЦ2.      Инвентаризация - 3бр. за 2016г.3.      Електронен опис – 1бр.1.1.Изготвени паспорти  за ДКЦ - 1000бр. / годишно1.2.Дигитализирани 1000 бр. ДКЦ / годишно2.  Брой инвентаризации в къщи музеи – 5 бр.3.  Електронен опис – 5бр.2017-2020г.2017-2020г.30.12.2017г.30.12.2017г.
Обновяване на музейните експозиции и фондохранилищаПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРАЦел 13:Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежа1.Издирване, събиране и проучване на веществени доказателства, свързани с литературната история2. Идентификация на ДКЦ3. Изготвяне на електронни описи на ОФ и НСФ във всяка къща музей4. Актуализация на научните архиви на къщите музеи в системата на НЛМ1. Събрани документи/вещи – 30 бр.2. Извършени процедури по  идентификация на ДКЦ - 3бр.  комисии, за 19 бр. вещи/ документи или др.1. Събрани документи/вещи – 50 бр., ежегодно2. Извършени процедури по  идентификация на ДКЦ – 5 бр.  комисии, за 100 бр. вещи/документи или др., ежегодно3. Изготвен по един опис за всяка действаща къща музей4. Актуализирани научни архиви на къщите музеи в системата на НЛМ2017-2020г.
Стимулиране на мобилността на музейните колекции на национално и международно нивоПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРАЦел 13:Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежаРазработване на нови тематико-експозиционни планове.Преговори с музеи от страната и/или  институции от страната и чужбина, които да партнират при реализирането на мобилни изложби. 1.Партньорска изложба с Исторически музей – гр. Попово „Портрет имаш – жена нямаш“ в гр. Трявна.2.Мобилна изложба „Към всичко подхождай с любов“, посветена на Емилиян Станев в градовете Велико Търново, Габрово, Елена и др.3.Изложба на художествени произведения от фонда на Националния литературен музей в Националната галерия (01.11. 2017 – 31.01. 2018г.)4.Мобилна изложба по повод 120 г. от смъртта на Алеко Константинов, съвместно с Исторически музей – гр. Свищов.5.Юбилейната изложба „Литература и памет“ в гр. Бургас (януари-февруари), гр. Свищов (м. март) и в др. градове в страната.2017 г.
Осъвременяване на изложбените концепции в музеите, така че да привличат, ангажират и комуникират на достъпен език, нови експозиционни посланияПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРАЦел 13:Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежаРазработване на атрактивни тематико-експозиционни планове за обновяване на наличните експозиционни зали и за изложби с ДКЦ извън НЛМТематико-експозиционен план за „Литература и памет“1.     Тематико-експозиционен план за нова документална експозиция в Дом паметник „Елин Пелин“ и обновяване на битовата експозиция в къща музей „Елин Пелин“2.     Изложба на етнографски материали, събирани от П.Р.Славейков в къща музей „П. и П.Славейкови“ – „Етнографските богатства на НЛМ“ ( м. март)3.     Изложба „195 непознати рисунки на Илия Петров“.4.     Обновена фотоизложба „Домът на Яворов и Лора“ в двора на къща музей „П.К.Яворов“.2017г.
Организиране на събития за публичност и популяризиране на дейността на НЛМПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРАЦел 13:Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежа1.            Създаване на нов сайт на НЛМ.2.            Подписване на споразумения/договори за сътрудничество с туристически оператори за включване на НЛМ в карти, реклами, маршрути – за популяризиране на дейността на НЛМ.3.            Публикации в интернет и медии – печатни, видеоматериали за дейността на НЛМ4.            Брошури за къщите музеи1.    Своевременно се актуализира информацията на сайта на НЛМ2.    Включване на НЛМ в карта за София-тур3.    307бр. публикации в електронните медии4.    Издаден футляр с картички за Вазов1.    Актуализиран интернет-сайт2.    Подписани договори/споразумения за сътрудничество3.    Публикации в интернет и медии – печатни, видеоматериали за дейността на НЛМ4.    Брошури за къщите музеи5.    Кампания по набиране на книги за българската общност в консулски окръг Чикаго.6.    Честване на 140 г. от рождението на Елин Пелин.7.    Честване на 110 г. от рождението на Емилиян Станев.8.    Общоградски чествания на рождението с тържествен концерт, съвместно с община Велико Търново, РБ „П. Р. Славейков“, ВТУ „Св.Св Кирил и Методий“.9.    Прожекция на документалния филм за Ем. Станев „Вечните ловни полета“. (28 февруари). (В. Търново, Г. Оряховица, Трявна)10.             Конференция във В. Търново съвместно с община В. Търново, РБ „П. Р. Славейков“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.11.             Отбелязване на Световния ден на поезията - 21 март.12.             Честване на 190-годишнина от рождението на Петко Р.  Славейков.13.             Отбелязване на 75 г. от смъртта на Никола Вапцаров.14.             Връчване на литературната награда „Владимир Башев” за млади поети до 32-годишна възраст.15.             „Нощ на литературата“, „Нощ на музеите“. (м. май)16.             Събития, свързани с честванията на 140 г. от рождението на Елин Пелин - първият уредник на къщата музей на Иван Вазов. (м. юли)17.             Събития по честване на 167 г. от рождението на Иван Вазов (м. юли)18.             Събитие за проф. Иван Шишманов по случай 155 г. от рождението му. (м. юни)19.             Поетична вечер, посветена на Евгения Марс по случай 140 г. от рождението й (м. август).20.             Мероприятия в дворното пространство на къща музей „Пейо Яворов2017 г.2017г.
Развитие на научно-изследователска дейностПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРАЦел 13:Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежаПроучване, издирване и изследване на конкретни теми за литературното наследство на България.22бр. публикации, доклади, участия в конференции1.  „Летопис на Вазовия род“2.  „Поетика на творческото прозрение. Възвратност на символите – архиви и знаци на паметта“,3.  Издаване на том VII на Известия на НЛМ2017 г.
Реставрация и консервация на  сградния фонд и осигуряване на съвременна експозиционна инфраструктураПРИОРИТЕТ 17.10. РЕФОРМА В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО И СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ТИП МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИОННА КУЛТУРАЦел 13:Осигуряване на достъп на гражданите до модернизирана национална музейна мрежаОрганизиране изготвянето на проекти за реставрация и консервация на къщите музеиТърсене на възможности за осигуряване на финансиране на ремонтните дейностиПровеждане на процедури по реда на ЗОП за осигуряване на изпълнител на ремонтните дейности /при осигурено финансиране/Извършване на дейностите по реставрация и консервация на сградния фонд.    Съгласуван проект за консервация и реставрация на къща музей „Христо Смирненски“, по реда на ЗКН„Консервация и реставрация на къща музей „Христо Смирненски“ по покана на Посланическия фонд на Американското посолство в БългарияИзвършен ремонт на на фасадата на музей Яворов;Извършен ремонт на тераса на къща музей „Никола Вапцаров“;Извършен вътрешен ремонт на стените и санитарното помещение на къща музей „Иван Вазов“.Извършени подобрения и текущи ремонти в Дирекцията на НЛМ, литературен кабинет „Вл. Башев“1.    Издадено разрешение за строеж за дейности по изпълнение на проекта за консервация и реставрация на къща музей „Христо Смирненски“ (при наличие на финансиране)2.    Ремонтни дейности на къща музей „Елин Пелин“ (при наличие на финансиране).3.    Ремонтни дейности на къща музей „Емилиян Станев“ (при наличие на финансиране)4.    Ремонтни дейности на къща музей „Никола Вапцаров“(при наличие на финансиране)2017 г.