Годишен отчет за 2016 г.

Последна редакция: 20/02/2023

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

София 1000, ул. Г. С. Раковски № 138, тел: 02 / 987 34 14

www.nlmuseum.bg, e-mail: nlmuseum@ abv.bg

Къщи музеи: Иван Вазов, Петко и Пенчо Славейкови, П. К. Яворов, Елин Пелин – с. Байлово, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Димитър Димов, Емилиян Станев – Велико Търново

Литературни кабинети: Стилиян Чилингиров, Иван Богданов, Владимир Башев

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ

ПРЕЗ 2016 г.

I.  ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ И УСТОЙЧИВОСТ

1.  Изпълнение мисията на музея съгласно изискванията на българското законодателство в областта на културното наследство и музеите.

2.  Съхранение, опазване и популяризиране на движимите и недвижимите културни ценности, притежание на Националния литературен музей.

3.  Утвърждаване на Националния литературен музей (НЛМ) като културен и научен институт с национално значение и методически функции.

4.  Изготвяне на нов Правилник за устройството и дейността на Националния литературен музей и прилагането му.

5.  Създаване на Регистър на имотите и предприемане на действия съгласно изискванията на Закона за държавната собственост и Правилника за прилагането му.

6.  Създаване на Директорски съвет

7.  Създаване на Научна група.

8.  Разработване на нови образователни програми и пространства съгласно съвременните изисквания на публиката и подобряване на музейните услуги в експозициите – къщите музеи и литературните кабинети.

9.  Провеждане на юбилейни чествания, посветени на 40 години от създаването на НЛМ с изложба и реализиране на съпътстваща програма с международна научна конференция и придружаващи културни събития.

10.  Изпълнение на проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства, както и дейностите по Мярка 2 на Програма БГ08 за дигитализация на културни ценности  като партньор в проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“.

II.  СЪБИРАТЕЛСКА И ФОНДОВА ДЕЙНОСТ

1. Издирвателска дейност и получени дарения

1.1. В къща музей „Никола Вапцаров“ постъпиха като дарения оригинален графичен портрет на Вапцаров от проф. Иван Димов, книги на Любомир Левчев с дарствени надписи за музея; „Библиография” на Никола Вапцаров, изготвена от Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“.

1.2. Приет бе архивът на Светослав Минков – кореспонденция с издателства и снимки, дарение от Николай Цаневски.

1.3.  Получени бяха книги, юбилейни вестници и картички с лика на Христо Ботев; покани, рекламни материали и литературни издания; програми за събития на „Живо слово“ и „Родно изкуство“ (1895–1940),  дарение от Лалка Коракова.

 1.4. Получени са снимки, вещи и част от библиотеката (книги с автографи) на литературния критик Яко Молхов.

1.5. Получени са архивите на Донка Петрунова и съпругът ù детско-юношеския писател Чавдар Аладжов.

1.6. Получен е архивът на Александър Геров, дарение от проф. Божидар Кунчев.

1.7. Получени са книги и периодика, свързани с Борис Шивачев, дарение от Константин Хаджиев.

 1.8. Издирени са материали за изготвянето на нова документална експозиция за Елин Пелин в с. Байлово. Посетени и в процес на проучване са материали в БИА в НБКМ, ДАА, Институт за литература, НА на БАН, наследниците на писателя.

1.9. Издирени са материали за създаването на къща музей „Иван Вазов“ (1926 г.)

1.10. Издирен е непубликуван текст на журналиста и художника Борис Зографов и книгата излезе в началото на 2017 г.

$12.   Идентификация на движими културни ценности по реда на чл. 96 от Закона за културното наследство.

Проведени са 3 заседания на Комисии по идентификация за попълване на музейните фондове с придобити дарения от частни лица.

Проведени са 2 заседания по заявка на юридически лица. За резултатите от идентификацията – служебна и по външна заявка, са изготвени 19 експертни заключения. Издадени са 3 броя             удостоверения по реда на чл.17, ал.2, т.1 от Наредба №Н-3/03.12.2009г.

$13.      Инвентаризация на музейните фондове

Извършени са цялостни инвентаризации на сбирка „Художествени произведения“, литературен кабинет „Стилиян Чилингиров“ и къща музей „Иван Вазов“.

$14.      Дигитализация на движими културни ценности (ДКЦ)

Дигитализираните материали през годината – архиви, снимки, кореспонденция, ръкописи са 51300 броя.

$15.      Дигитализация на инвентарни книги

Дигитализирани са 11 броя инвентарни книги за основния и научно-спомагателния фонд на НЛМ.

III. НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

По случай 40 години от създаването на Националния литературен музей зам.-министър доц. д-р Бони Петрунова връчи на директора на музея Пламен Георгиев-Крайски „Сребърен ритон от Боровското съкровище – IV век пр. Хр.“ като признание за активната събирателска, проучвателна и популяризаторска работа на музея. Наградата беше връчена на 8 ноември 2016г. в Музея за история на София на тържествена церемония при откриването на юбилейната изложба „Литература и памет“.

Националният литературен музей получи поздравителни адреси от Националния политехнически музей, от кмета на община Велико Търново инж. Даниел Панов, от ректора на СУ "Св. Климент Охридски" - проф. дфн. Анастас Герджиков, от директора на Столична библиотека Юлия Цинзова, от председателя на комисията по културата и медиите Славчо Атанасов.

IV. ЕКСПОЗИЦИОННА ДЕЙНОСТ

1. Юбилейна изложба на НЛМ „Литература и памет“.

На 8 ноември в Регионален исторически музей – София бе открита юбилейната изложба „Литература и памет“ по случай 40-годишнината на НЛМ, финансирана от Министерство на културата. В представителната експозиция взеха участие най-ценните притежания от къщите музеи и литературните кабинети на НЛМ, както и редки и непознати старопечатни книги, ръкописи и предмети от фонда на музея.

Бе представена възстановка на кабинета на Пейо Яворов и на писателското кафене „Цар Освободител“.

Изложбата бе посетена от 2 500 души в рамките на един месец. Поради изключителния интерес към експозицията, е планирано през 2017г. да гостува в Културен център „Морско казино“- гр. Бургас и в гр. Свищов.

2. Дворното пространство на къща музей „Пейо Яворов“ се превърна в ново културно средище на открито за събития и изложби. Създадена бе специална външна изложба, посветена на жизнения и творчески път на поета със свободен достъп за гражданите и гостите на София.

3. От м. април литературен кабинет „Владимир Башев“ е действаща експозиция, отворена за културни дейци, литературни изследователи, студенти и граждани. Изложени са негови вещи и хронологично подредени стихосбирки на поета.

4. По повод 166 години от рождението на Иван Вазов от 26 юни до 9 юли в къщата музей при огромен интерес и удължено работно време се показа съхраненото в стъкленица сърце на Иван Вазов в инициативата „Сърцето на поета“.

Други съвместни и гостуващи изложби

5. В къща музей „Н.  Вапцаров“ по случай 14 февруари, съвместно с Исторически музей  гр. Попово, бе открита изложбата „Жени и вино, вино и жени“.

6. Съвместно с Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” се осъществи националната  изложба “150 години от рождението на Пенчо Славейков” – 12 април.

7. Изложбата “150 години от рождението на Пенчо Славейков” гостува в изложбеното фоайе на БАН в рамките на юбилейна сесия за поета – м. май.

8.  Пътуващата  изложба „Писателите като хлапета“, съвместно с Исторически музей – гр. Попово гостува в гр. Казанлък, гр. Пазарджик, гр. Кюстендил, гр. Банско, гр. Гоце Делчев (продължаваща).

9. Мобилната изложба, придружена с оригинали „Подкрепи и мен ръката...” гостува в Исторически музей – Горна Оряховица  –  26 април.

10.  Подредена бекамерна изложба с железничарските вещи, ръкописа на стихотворението „Влак” и легитимацията на Никола Вапцаров в БДЖ към събитието за „Ден на детето“ на 1 юни.

11. НЛМ участва с оригинали в юбилейна изложба, посветена  140 –годишнината от рождението на Харалампи Тачев в  РИМ – София и в гр. Русе (продължаваща).

12.  Подредена бевременна изложба в мраморното фоайе на Столична библиотека с представителни експонати от къщите музеи и фондовете на НЛМ, включени в проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти” по Програма БГ 08 в периода 13–20 септември.

13. Организирана бе изложба за Петко Р. Славейков под надслов “И ний сме дали нещо на света”, посветена на Деня на будителите –1 ноември, съвместно със Столична библиотека – м. октомври – м. ноември

14. Представителна експозиция, посветена на 50 г. от смъртта на Димитър Димов, гостува на музейната сбирка на Ветеринарномедицинския факултет към Тракийски университет в рамките на X-то юбилейно издание на изложението БУЛВЕТ МЕДИКА – 13-14 октомври. НЛМ изработи по поръчка на факултета 6 експозиционни табла, които останаха в експозицията на музейната сбирка.

15. Подготвена бе камерна изложба в къща музей „Н. Вапцаров”, посветена на 100-годишнината от гибелта на Димчо Дебелянов.

16. Осъществени бяха две съвместни изложби с Национална библиотека “Св.Св. Кирил и Методий”, Национален дворец на децата и Дом-музей „Ангел Каралийчев: „Емил Коралов – некомформистът“ и „Милка Петрова-Коралова – скиталката, дъщеря на света“, посветени на 110 г. от рождението на двамата писатели.

17.  В рамките на Европейските дни на наследството 2016 г. се предостави  пространството на двора на къща музей „Пейо Яворов“, където бе аранжирана изложба на детски рисунки от Националния дворец на децата.

V.  ПОДДРЪЖКА НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. След преговори със собственика на сградния фонд на къща музей „Пейо Яворов“ бе извършен ремонт на фасадата и бе облагородено дворното пространство, което НЛМ се споразумя да използва за културни събития и изложби с безплатен вход.

2. Извършен бе ремонт на терасата на къща музей „Никола Вапцаров“.

3. Извършен бе вътрешен ремонт на стените и санитарното помещение на къща музей „Иван Вазов“.

4.  Проектът за консервационно-реставрационни дейности за къща музей „Христо Смирненски“, финансиран от Министерство на културата, бе съгласуван по реда на Закона за културното наследство.

5. Бе изготвен електронен регистър на имотите собствени и предоставени за управление на НЛМ.

6. Бяха предприети действия по съставяне на актове за публична държавна собственост за имотите.

7. Извършени бяха частични подобрения и текущи ремонти в Дирекцията на НЛМ, литературен кабинет „Вл. Башев“, както и други неотложни и аварийни дейности по сградния фонд на музея.

VI. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

$11.    През 2016 г. музейните специалисти от НЛМ са публикували 20 научни и научно-популярни разработки в различни издания:

1.1. Катя Зографова. Приносно изследване. В: Летописи – Исторически музей, Панагюрище.

1.2. Катя ЗографоваДонка Билярска, Станислава Чешмеджиева. Завръщането на Змей Горянин. Изд. Изток-Запад, 2016.

1.3. Румяна Пенчева. Влюбеният Хрелков. В: -е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х–ХХI век, ISSN 1314-9067, с. 1–23. Достъпно от :  https://goo.gl/Q5djXA

1.4. Румяна Пенчева. По следите на един литературен архив. В: Будител, бр. 4(42) 2016.с. 89-93.

1.5. Милена Катошева, Ивелина Велинова. Визитна картичка: Борис Шивачев. В: Будител, бр. 3(41)2016. с. 75-82.

1.6.  Милена Катошева. И ние бяхме деца. По следите на една пътуваща изложба. Електронна публикация от Международната конференция „Технологична еволюция на библиотеките и музеите. Децата – посетители и потребители.“, София – Орел, 2016.

1.7. Милена Катошева. Ролята на общините за опазване на историческите къщи музеи. В: Сборник с доклади от Националната научна конференция „Музеи и общини“, Попово, 2016. (под печат).

1.8. Милена Катошева. Дарителството като дълг. В: Сборник с доклади от Национална научна конференция „Музеи и колекции“, Смолян, 2015 г. с. 359-365.

1.9. Милена Катошева. Дарителските кампании на музеите като форма за насърчаване на гражданската ангажираност. В: Сборник с доклади от конференция на НМЗХ, София.

 1.10. Милена Катошева. Литературно-мемориалните кабинети в структурата на НЛМ – история, състояние, перспективи. Пловдив, 2016. (под печат).

1.11.  Милена Катошева. Европейски дни на наследството в Националния литературен музей. Хисаря, 2016. (под печат).

1.12. Здравка Никовска. Петко Р. Славейков – учител в Трявна. В: Будител, бр.3(41)2016, с. 65-70.

1.13. д-р Радка Пенчева. Морето на българина. Морски етюди в българската литература (1924 – 1944 г.), Изд. Фабер, 2016.

1.14. д-р Радка Пенчева, съст. Иван Кирилов. Избрани творби. Изд. Фабер, 2016.

1.15. д-р Радка Пенчева. Събрани съчинения на писателя Петко Росен. В: Библиотека, ХХIII, бр.1, 2016, с.135-139.

1.16. д-р Радка Пенчева. Кирил Гривек – възторжен певец на морето. В: Литературен глас, ХХIV, март-април 2016, бр.185, с.8.

1.17. д-р Радка Пенчева. За едно съвременно библиофилско издание. В: Библиотеки, четене, комуникации. XIV-танационална научна конференция. 17-18 ноември 2015г., В.Търново, НБ П. Р. Славейков, 2016. с.76-81.

1.18. Донка Билярска, Станислава Чешмеджиева. В царството на каракачаните.В: Будител, бр. 3(41)2016. с. 59-64.

1.19. д-р Марияна Кирова-Динева. Стилиян Чилингиров – писателят, който влизаше в огъня заради другите. В: Будител, бр. 3(41)2016, с. 83-89.

1.20. Иво Милтенов. Сенките нямат лица. В: Будител, бр. 3(41)2016, с. 71-74.

$12.      През 2016 г. музейните експерти на НЛМ  са участвали със17 бр. доклади и презентации в различни форуми, кръгли маси и семинари, организирани от Министерство на културата и други музеи, научни институти и университети в страната.

2.1. Проведена бе юбилейна научна конференция с международно участие „Литературната памет – личности, събития, идеи“, посветена на 40-годишнината от създаването на Националния литературен музей. В конференцията с доклади се включиха почти всички уредници на къщите музеи и литературните кабинети в НЛМ, колеги от музеите в страната и чужбина.

Доклади на специалистите от НЛМ в юбилейна научна конференция с международно участие „Литературената памет – личности, събития, идеи“:

2.1.1. „За архивите на българските писатели. Архивът на Емилиян Станев“ – д-р Радка Пенчева, гл. уредник

2.1.2. „Преображението на един музей: къща музей „Никола Й. Вапцаров“ – София“ – Катя Зографова, гл. уредник

2.1.3.  „Експозициите на Националния литературен музей – между консервативното и иновациите. Мисия, предизвикателства, перспективи“ – Соня Кирицова, ръководител отдел „Експозиции“

2.1.4. „Литературен кабинет „Владимир Башев“ – дарителски жест за поколения творци“ – д-р Марияна Кирова-Динева, ръководител отдел „Връзки с обществеността“

2.1.5. „Светослава Славейкова – пазителка на творческия дух на Славейкови“ – Здравка Никовска, гл. уредник

 2.1.6. „Внимание, деца в музея!“ – Дора Цветанова, екскурзовод

2.2. Други конференции и участия с доклади на специалистите от НЛМ:

2.2.1. Национална научна конференция „Социалните функции на музея през ХХI век“, посветена на 30-годишнината от създаването на Национален музей „Земята и хората“. Тема: „Дарителските кампании на музеите като форма за насърчаване на гражданската ангажираност.“- Милена Катошева, уредник

2.2.2. XII –та Национална среща семинар „Добри практики: Ролята на музеите за управление, опазване и социализация на недвижимото културно наследство“, гр. Хисаря.

Тема 1: „Ролята на неправителствените организации в опазването и популяризирането на културното наследство. (Два успешни проекта)“ Пламен Георгиев-Крайски.

Тема: 2 „Националният литературен музей в Европейските дни на наследството“ – 2016 г. – Милена Катошева, уредник

2.2.3. Национално ателие на тема „Културното наследство в информационното общество“, гр. Сандански 2016. Тема:  „Нови подходи в защитата на културни ценности. Сигниране на културни ценности в музейния фонд“ – Пламен Георгиев-Крайски, Директор на НЛМ

2.2.4. Пета национална среща „Музеите и устойчивото развитие“, 8-10 юни 2016 г., в Пловдив, направление „Дарителите в българските музеи“

Тема 1„Литературно-мемориалните кабинети в структурата на НЛМ – история, състояние, перспективи“;

Тема 2 Литературен кабинет "Владимир Башев" при Националния литературен музей – дарителски жест за поколенията творци.“- д-р Марияна Кирова-Динева, ръководител отдел „Връзки с обществеността“

2.2.5.  Национална научна конференция „Музеи и общини“, Попово, 7-8 април 2016 г. Тема „Ролята на общините за опазване и социализация на историческите къщи музеи“- Милена Катошева, уредник

2.2.6. Четвърта национална среща „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие“ 12-14 октомври ЕМО-Етър, Габрово. Тема:Националният литературен музей – средище на културната памет“- д-р Марияна Кирова-Динева, ръководител отдел „Връзки с обществеността“, Соня Кирицова, ръководител отдел „Експозиции“

2.2.7. Академични четения „Между кориците и отвъд тях“, посветени на 65-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат. ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”, 18 май 2016 г. Тема: „По стъпките на проф. Алберт Бенбасат в Националния литературен музей“ – Румяна Пенчева, ръководител отдел „Фондове и литературно наследство“

2.2.8.  Втора национална научна конференция „Петър Дънов, Учителя, в културното пространство на България”. 16-18 септември, гр. Варна. Тема: „Бездомността като духовен избор”, посветена на диалога в писма между Мара Белчева и Йордан Стубел. – Катя Зографова, гл.уредник

2.2.9. Национални научна конференция на СУ „Климент Охридски” „Жените в българската литература, култура и история”, 20 октомври, Нова конферентна зала. – Катя Зографова, гл. уредник

2.2.10. Националната научна конференция „Проекти за свят”, посветена на 100-годишнината от рождението на Иван Пейчев. 15 декември. Тема: „Следсмъртните образи на Вапцаров: прочитът на Иван Пейчев” – Катя Зографова, гл. уредник

VII. КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

$11.      През 2016 общо 27608 посетители са посрещнати в постоянните експозиции на къщите музеи към НЛМ, от тях – безплатни посещения са 24320. Изнесени са 145 платени беседи. Разработените и реализирани през 2016 г. музейни образователни програми, школи, ателиета, лекции и уроци за деца, ученици и студенти, общо 13 на брой с 13 занятия и в тях са се включили 150 бр. участници.

$12.      За 2016 г. са проведени общо 48 събития – инциативи, пресконференции, литературни вечери и четения, премиери на книги, както следва:

2.1. През м. януари в къща музей „Н. Й. Вапцаров“ бе представена книгата “От Царское село до Черная  речка” на Росен Тошев.

2.2. През м. февруари във връзка с изложбата „Жени и вино, вино и жени“ в къща музей „Н. Й. Вапцаров“ бе проведена литературна вечер;

Съвместно с училище „Ем. Станев“ в гр. В.Търново бе отбелязан 109-ия рожден ден на Емилиян Станев.

2.3. През м. март първокласници от гара „Елин Пелин“ – училище „Ст. Стефанов“ проведоха „Празник на грамотността“ в двора на къщата музей „Елин Пелин“ – с. Байлово;

Първокласници от гр. Ботевград проведоха „Празник на буквите“. Подготвена бе програма с аниматор и  интересни игри в двора на къщата музей.

В къща музей „Емилиян Станев“ бе отбелязана датата на смъртта на писателя, съвместно с училище „Ем. Станев“ - гр. В.Търново.

2.4. През м. април във връзка със 150-годишнината от рождението на Пенчо Славейков Националният литературен музей възроди инициативата „Бъзсмъртни, защото ги помним“ - за отдаване на почит към великите творци на българската култура чрез поклонение на техните гробни места.

Бе проведена пресконференция в БТА под надслов „Националният литературен музей – пазител на духовната памет“, на която бяха представени насоките за развитие на музея за периода 2016-2020 г., мерките, предприети за опазването на къща музей „Пейо Яворов“ и проектът за консервация и реставрация на къща музей „Христо Смирненски“.

Къща музей „Елин Пелин“ участва в „Празника на хумора“, организиран от община Горна Малина; къщата музей съдейства на читалището за представянето на Певческа група-девойки на фолклорния фестивал „Лазарица“, проведен в град Елин Пелин.

2.5. През м. май – на 18 май във връзка с Международния ден на музеите и 60-годишнината от създаването на къща музей „Н. Й. Вапцаров“ се проведоха три събития – поетическо четене „Чака ме светът“, съвместно със СБП;  камерна изложба „Непознатият музей” с портрети и пейзажи от Банско и Пирин на художници класици  Ал. Добринов, К. Щъркелов, Б. Ангелушев, П. Морозов, Ив. Пенков, Гр. Найденов, Д. Добрев, Р. Скорчев и др.; премиерна прожекция на спрения през 1988 г. филм на Майя Вапцарова „Вяра”.

В Нощта на музеите на 21 май отвориха врати всички къщи музеи и литературни кабинети. Бе представена обновената фасада и дворно пространство на къща музей „Пейо Яворов“ пред обществеността. Над 15 000 души посетиха къщите музеи при следната програма:

2.5.1. В къща музей „Н. Й. Вапцаров“ се проведе поетическа вечер „Бардовете – за Вапцаров”, в която участваха Иван Ненков, Виктор Макаров, Славимир Генчев, Румен Спасов и др.; бе прожектиран филмът на Майя Вапцарова „Събуждане на слънцето”.

2.5.2. В литературен кабинет „Владимир Башев“ се проведе литературно четене под акомпанимент на изпълнения на пиано с участието на поети - журналисти и младежката поетична група „Поезия и памет”.

2.5.3. В къща музей „Димитър Димов“ се проведе тематична вечер „Романът „Тютюн“ – герои и прототипи“.

2.5.4. В къща музей „Емилиян Станев“ – гр. Велико Търново бяха прожектирани филми по произведения на писателя.

2.5.5. В къща музей „Елин Пелин“ – с. Байлово бе прожектиран филмът „Гераците“ по едноименната повест на писателя.

На 24 май на тържество в музея първокласници от училище „Емилиян Станев“ в гр. В. Търново получиха свидетелствата си.

2.6. На 1 юни в къща музей „Н. Й. Вапцаров“ се проведе събитието „Влак – пътуване и мечти“ с детска образователна програма.

На 21 юни се проведе пресконференция в двора на къща музей „Христо Смирненски“ относно проекта „Реставрация, консервация и адаптация на сгради на музеен комплекс „Христо Смирненски“ и мерките, предприети за опазване и социализация на сградния фонд на къщата музей. 

На 26 юни Зеленият фестивал „Естествено в община Горна Малина“, бе закрит в с. Байлово. В двора на къща музей „Елин Пелин“ деца от общината участваха в организирана еко работилница  и изработиха сувенири от еко и биопродукти – дърво, восък, хартия, мед и др.

2.7. В периода 2 – 9 юли в къща музей „Иван Вазов“ бе осъществена инициативата „Сърцето на поета“ – експониране на стъкленицата със сърцето на Иван Вазов по случай 166-годишнината от рождението му. За информиране на обществеността бе проведена пресконференция в къща музей „Иван Вазов“. На 9 юли се проведе традиционното поклонение на паметника и съпътстващ рецитал по повод рождения ден на на националния поет.

На 16 юли се проведе поход по места, свързани с живота и творчеството на Елин Пелин по повод 139-тата му годишнина с участието на къща музей „Елин Пелин“. 

На  18 юли  в деня на рождението на писателя, жители и гости на с. Байлово поднесоха цветя пред паметника и посетиха музейната експозиция в Дом паметника и къща-музей „Елин Пелин“.

На 23 юли по повод отбеляване разстрела на Никола Вапцаров бяха поднесени цветя пред Гарнизонното стрелбище и на паметника на поета на скулптура Николай Шмиргела. В къщата музей се проведе вечерно събития с обявяване на нови дарения – портрет на Вапцаров от проф. Иван Димов, книги с поема за Вапцаров и с автографи от автора Любомир Левчев, както и среща - разговор с потомците на Никола Вапцаров. Бе прожектиран филма на Майя Вапцарова „Ти помниш ли...”

2.8. 8 - 17 септември в Европейските дни на наследството 2016 г. Националният литературен музей се включи с дневни и вечерни събития и образователни програми:

В дворното пространство на къща музей „Пейо Яворов“ под надслов „Деца гостуват в Националния литературен музей“ бяха проведени всекидневни образователни програми:

2.8.1. 8 септември „Имената на цветята“ – среща с детската писателка Петя Александрова.

2.8.2.  9 септември „Улица Раковски“ – изработване на макети на къщите на българските писатели и поети, посещение на къща музей „Петко и Пенчо Славейкови и къща музей „Никола Вапцаров“.

2.8.3. 10 септември „Обичам те, българска реч“ – рецитал на деца от Ателието за художествено слово към НЛМ.

2.8.4. 12 септември – гостува Хайгашод Агасян.

2.8.5. 13 септември „Аз съм българче“ – гостува редакционния екип на списанието Румен Стоичков и Розалина Петкова.

2.8.6. 14 септември „На какво е писал дядо“ – занимания с пишещи машини.

2.8.7.  15 септември „Дядо вади ряпа“ – занимание по повод 130 години от рождението на Ран Босилек.

2.8.8. 16 септември „В света на комикса“ – гостува художничката Ива Груева.

2.8.9. 17 септември Националният дворец на децата гостува на Националния литературен музей.

Вечерни събития в Европейските дни на наследството в двора на къщата музей Пейо Яворов:

2.8.10.  7 септември със свои стихове гостуваха поетите журналисти Бойко Ламбовски, Надя Попова, Ивайло Диманов, Спасиана Кирилова, Славимир Генчев, Иглика Горанова, Татяна Атанасова, Михаил Григоров, Боряна Желева, Мариана Кирова, Татяна Явашева, Иван Матанов, Димитър Дженев  и др.

Музикалната група „Точка БГ“ – акустичен проект за нови градски песни, изпълни свои авторски творби.

2.8.11. 8 септември Поетичен рецитал по стихове на Пейо Яворов.

2.8.12. 9 септември  Националният литературен музей и БНР организираха паметна вечер, посветена на Сирак Скитник. Поети и писатели от БНР  прочетоха откъси от литературни творби на първия ръководител на Националното радио. Участват Спасиана Кирилова, Светлана Дичева, Грациела Ингелска, Румен Стоичков, Митко Новков, Иван Русланов  и др.

2.8.13. 10 септември Млади творци – поети студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, представиха свои творби.

2.8.14.  13 септември Паметна вечер, посветена на Блага Димитрова. Дворното пространство на Яворовия музей бе домакин на арт-изложба на художничката Богдана Илиева-Ганготри.

2.8.15. 14 септември Паметна вечер, посветена на Радой Ралин.

2.8.16.  16 септември Съвременни български писатели прочетоха откъси от творби на наши класици. В инициативата се включиха Георги Константинов, Бойко Белeнски, Петър Анастасов, Румен Леонидов, Николай Милчев, Теодора Димова, Елена Алекова, Йордан Каменов и др. под акомпанимента на цигулковия дует Йосиф Радионов и Ангел Станков.

На 21 септември Националният литературен музей организира поклонение на гроба на Иван Вазов.

2.9. На 25 октомври в къща музей „Петко и Пенчо Славейкови“ тържествено бе отбелязана 90-годишнината на поета Иван Симеонов.

На 28 октомври Националният литературен музей организира поклонение на гроба на Пейо Яворов.

2.10. На 1 ноември Националният литературен музей и Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий" поднесоха цветя пред паметника на отец Паисий в столицата. По случай Деня на народните будители и във връзка с предстоящото честване на 40 години от създаването на Националния литературен музей, институцията обяви до края на календарната година безплатен вход в къщите музеи на българските поети и писатели за всички студенти от университетите в страната по специалностите история, българска филология и музеология.

На 10 ноември музеят организира театралната постановка „Нирвана“ от Константин Илиев с участието на актьори от Благоевградския театър като съпътстващо събитие към юбилейните чествания за 40 години от създаването на музея.

2.11. На 8 декември в литературния кабинет „Владимир Башев“ клубът на Поетите - журналисти обсъдиха предстоящи премиери на книги на свои членове и бъдещи нови издания, както и бъдещи литературни четения през следващата година.

На 16 декември в литературния кабинет „Владимир Башев“ се проведе сбирка на творческата група на  поетите - студенти „Поезия и памет” с поетическо четене.

VIII. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

През 2016 г. Националният литературен музей финализира дейността си по Мярка 2 на Програма БГ08 за дигитализация на културни ценности като партньор на Института за литература при БАН и ОКИ Столична библиотека в проекта „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти“.

1.  Спечелени проекти през 2016 г.:

1.1. „Литература и памет“ – представителна временна експозиция по повод 40 г. от създаването на Националния литературен музей по обявена сесия за частично финансиране на временни изложби и образователни програми на Министерство на културата.

1.2. Националният литературен музей е партньор на спечелен проект за изложбата „Портрет имаш, жена нямаш“ на Исторически музей - Попово.

2. Разработени и подадени, но не получили финансиране проекти

2.1. „Маркетингово проучване на настоящи и потенциални публики на литературните музеи в България“ по обявена сесия на НФ „Култура“.

2.2. „195 непознати рисунки на Илия Петров“ по обявена сесия на СП „Култура“.

  3. Други

  1.  „Консервация и реставрация на къща музей „Христо Смирненски“ по обявена покана на Посланическия фонд на Американското посолство в България за опазване на културното наследство. (не са обявени резултати)

Изготвен бе проект за създваване на пъзели за деца за къща музей „Елин Пелин“ – с. Байлово.

IX. ДАРЕНИЯ

$11.      На 9 юли представители на Професионална гимназия за облекло "Недка Иван Лазарова" – гр. Русе подариха двадесет национални знамена на къща музей „Иван Вазов“ по повод рождения ден на Патриарха на българската литература.

$12.      На 17 септември г-н Любомир Русанов – издателство „Пан“, дари за нуждите на къща музей „Иван Вазов“ лаптоп HP.

$13.      Българската народна банка дари на Националния литературен музей три банкови огнеупорни каси и три компютърни конфигурации.

Х. БЮДЖЕТ

Националният литературен музей е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на културата – Държавна дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“.

Получените и разходвани средства от Националния литературен музей за 2016 г. са както следва:

ПОКАЗАТЕЛСУМА, лева
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ 327 335
ПРИХОДИ 327 335
Получената субсидия от Министерство на културата 306 543
Реализирани собствени приходи за 2016 г. от дейности и наеми на музея 20 792
  
РАЗХОДИ321778
 за издръжка на музея, в т.ч.- представителна юбилейна изложба „Литература и памет“ - за честване на 40-годишнината от създаването на музея. 5960 5000
закупени музейни експозиционни витрини 11 340
заплати, ДМС, СБКО, др. възнаграждения, суми за извънтрудови правоотношения и задължителни осигурителни вноски от работодателя 234 027
заплатени общински данъци и такси233
  
РЕАЛИЗИРАНА ИКОНОМИЯ  (преходен остатък)5 557

Съгласно Закона за счетоводството и Счетоводната политика на музея са извършвани счетоводни анализи, инвентаризации, актуализации на план/отчет в рамките на стандартната издръжка (бюджет) и реализираните собствени приходи на музея.

ДИРЕКТОР:/П/

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ-КРАЙСКИ

Публикувано на: 19/02/2023
Автор:
nlmuseum
свързани публикации