Каталог на старопечатните издания от фонда на Националния литературен музей

Последна редакция: 17/02/2023
 1. МС 21

АГАПИЙ РИЛСКИ (1813–1868)

Краткое советование духовно и поучение за приуготовление ко изповеди и ко святому причащению. Напечата ся настоянием и иждивением г. х. Агапия священоинока, постриженика священаго монастиря Рилскаго. В Самокове. [Печатница на Н. Карастоянов], 1855, 31 с. 16º. Църк-слав. букви.

 1. МС 48

Анастасов, Константин (неизв.)

Кратко описание на святите двадесят монастири в Атонската гора. Заради поклонниците, що идат на Свята гора, и за ония, които желаят да знаят чудесата, що ся по святогорските монастири. Издал Константин Анастасов от Щип. Издание трето. Цариград, в печатницата на Т. Дивитчиана, 1866, 16 с. Църк.-слав. букви.

Авт. Теодосий Синаитски

 1. МС 73

АНТОНИЙ ХИЛЕНДАРЕЦ (неизв.)

Кратко описание на святата и преславна гора Атонска. Съчинено от свещенодякона А. Хилендарца, а изправено от А. П. П. Гранитскаго. Цариград, в типография на Т. Дивитчиана, 1853. 96 с. Църковнославянски букви.

 1. МС 77

АПРИЛОВ, Васил Евстатиев (1789–1847)

Българските книжици, или на кое словенско племе собствено принадлежи кириловската азбука. Сочини Василий Априлов. Одеса, в градската типография,

1841. 31 с. 16 ″.

 1. МС 78

АПРИЛОВ, Васил Евстатиев

Денница новоболгарскаго образования. Сочинение Василия Априлова, изданное им на своем иждивении в пользу Габровскаго училища. Часть первая. Одесса, в Городской типографии, 1841, 168 с. 8″.

 1. МС 82

Априлов, Васил Евстатиев.

Заветът на Василия Евстатьева, сина Априлова. Одесса, в типографията А. Браун, 1849. 25 с. І обр. 4″. Текст и на гръцки.

 1. МС 169

БАЛАБАНОВ, Марко Димитров

Скъперникът. (Комедия на Молиера) в пят действия. Побългарил Марко Д. Балабанов. Цариград, в печатницата на Фар дю Босфор, 1875. 3, 166 с.

Авт. Молиер.

 1. МС 219

БЕНЕВ, Георги (1859–1946)

Българското княжество от д-р Константин Иречек. Превел Г. Бенев. Пловдив, книгопечатница на Янко С. Ковачев, 1878. 86 с. 8º.

 1. МС 245

БЕРОН, д-р Васил х. Стоянов Джелалски

Първа българско-немска граматика. Съчинена от Василя Х. Стоянова-Берон, доктора мидицини и хирургии. Болград, в печатницата при Цент. Учлище, 1868. 12, 408, 3 с. 16º.

 1. МС 251

БЕРОН (Хаджи Берович), д-р Петър Атанасов (1795–1871)

Буквар болгарский с различни поучения за болгарските училища. Издание четвърто. Букурещ, 1850.                                                                                 

 1. МС 325

БЛЪСКОВ, Илия Рашков (1839–1913)

Живот на святаго Ивана Предтеча и на святаго Игнатия Богоносца. Превел от първообразното Илия Р. Блъсков, учител в Шюменското долнемахленско училище. Болград, в Училищната печатница, 1863. 52, 2 с. 8º.

 1. МС 335

БЛЪСКОВ, Илия Рашков

Изгубена Станка. Повест съвременна. Написал Р. И. Блъсков [= Ил. Р. Блъсков]. Изд. ІІ. Русчук. Книгопечатницата на Д. област, 1867. 136 с.

 1. МС 337

БЛЪСКОВ, Илия Рашков

Две сестри, Добра и Грозданка. Приказка І. Побългарил Илия Р. Блъсков, а печатана с иждивението на Иванча Константинова, учител в Ени Пазар, Русчук, в книгопечатницата на Дунавската област, 1869, 27 с. 8º.

 1. МС 338

БЛЪСКОВ, Илия Рашков

Азаил и неблагодарний селенин [превел И. Р. Блъсков] с прибавление на една песен Грозданка. Печатано с иждивението на отца Христа от Калепетрово. Приказка ІІ. Русчук, 1869. 20 с. 8º.

 1. МС 339

БЛЪСКОВ, Илия Рашков

Злочеста Кръстинка. Повест народно-българска от Ил. Блъсков. Издание първо. Издава се от книжарницата на бр-я Р. Блъскови. Русчук, в книгопечатницата на Дунавската област, 1870. 228 с. 8″

 1. МС 356

БЛЪСКОВ, Илия Рашков

Жален спомен за лютите рани на България през година 1876. Кн. І. Наредил Ил. Р. Блъсков. Издава същий задружно с Г. Цончев. Букурещ, печатница на Дор. П. Куку, 1878. 64 с. 8″

 1. МС 370

БЛЪСКОВ, Рашко (Райко) Илиев (Лилов) Папукчийски (1819–1884)

Въведение във всеобща история с кратко прибавление от старобългарската история. Наредил Р. Ил. Блъсков по Шлецера. Болград, в Училищната книгопечатница, 1864. 10, 105, 2 с. 8″. Авт. Август Л. Шлецер

 1. МС 419

БОБЧЕВ, Стефан Савов (1853–1940)

Пътуванье около света. Преведе от френски С. С. Бобчев. Издава се от бъл. печ. друж. „Промишление”. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1873. 2, 320 с. 16″.

 1. МС 442

БОБЧЕВ, Стефан Савов

Съчинение на Минье. Животът на Франклин. Превел от френски С. С. Бобчев. Издава българското печатарско дружество „Промишление”. Цариград. Печатница Карапетров и друж., 1874. 6, 169, І с. 8″. Авт. Франциск Минье

 1. МС 552

БОГОРОВ, Иван Андреов (1818–1892)

Първичка българска граматика. Написа Иванчо Андреов. Букурещ, в типография на Серд. К. Пенкович, 1844. 130, 18 с. 16″.Църковнославянски букви.

 1. МС 557

БОГОРОВ, Иван Андреов

Кратка география математическа, физическа и политическа от И. Андреева. Букурещ, в И. Копайнигова книгопечатня, 1851. 3, 320 с. 1 карта, ил. 8º.

 1. МС 598

БОГОРОВ, Иван Андреов 

Българско-френски речник. Той обнема: 1. Всичките речи на българкий наш език. 2. Повечето научните речи, които се употребяват в наука, занаят и търговия. 3. Речник на географически и исторически имена вети и нови и кръстителните имена и по-познатите митологически. От д-р И. А. Богорова. Дял втори. Българско-френски дял. Виена, книгопечатница Л. Сомераи др., 1871. 7, І, 506 с. 2 колони. 8″.

 1. МС 684

БОТЕВ, Христо Петков (1848–1876)

За славянското произхождение на дунавските българе. Изследование от Д. Иловайски. (Превод от руски) [на Хр. Ботев]. Букурещ. Издало „Дружество за разпространение на полезни знания”, 1875. (В печатницата на „Знание”) 1, 119 с. 8″.

 1. МС 777

БОЯДЖИЕВ, Параскева Дамянович (1819[?]–1877)

Оправдателен отговор от един българин на статията в „Ирис” „Източник и цел на българския въпрос”. Превод от гръцки. (Книжка твърде любопитна по историческа част и по българския въпрос.) П. Д. Бояджиев. Русе, в печятницата на Дунавската област, 1872. 40 с. 8º.

 1. МС 840

БУРМОВ, Тодор Стоянов (1834[?]–1906)

Ответ на някои си точки из статията: За нужда да са будущите ни владици образовани [от Партений Зографски], която е поместена в 38, 39 и 40 броеве на Ц. вестникът. От Т. С. Браила, в румъно-българската книгопечатница на Хр. Д. Ваклидова, 1864. 30 с. 8º.

 1. МС 843

БУСИЛИН, Георги поп Илиев (п.1845)

Български буквар на иждивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук. Да ся раздаде в дар учащимся юношам. Москва, в Унивеситетската печатня, 1844. 117, 1 с. 8º. Образ на Кирил и Методи.

 1. МС 945

ВАЗОВ, Иван Минчов (1850–1921)

Избавление. Съвременни стихове. От И. Вазова. Издават Илия Р. Блъсков и Г. Цончов. Букурещ, печатница на Дор. П. Куку, 1878. 91 с. 8″.

 1. МС 952

ВАКЛИДОВ, Христо Дочев (1841–1891)

Електрически телеграф. Превел от францушки Христо Ваклидов, възпитаник на францушкото Бебешко училище. Печатя ся с иждивението на Пандели Г. Кисимова, търнов. Цариград – Галата, в книгопечатницата на Д. Цанков и Б. Миркова, 1858. 59 с. 1 табл. 8 º.

 1. МС 977

ВАСИЛИЕВ, Христо (Хрисант) Протопопович

История на великий Александра македонца, която описува неговото рождение, живот, юначество и смърт. Преведе от гръцки карловский славенобългарский учител Христо П. Василиев Протопопович от Карлово. А напечата ся с иждивението на Георгий Тончов от Ловеч. ІІІ изд. Букурещ, в Народната печатница, 1867. 144 с. 8º.

 1. МС 978

ВАСИЛИЕВ, Христо (Хрисант) Протопопович

Високи умни хитрости Бертолдови, които ся показува един селач хитър и остроумен; който подир с различните страдания и с остроумният си ум стана царски советник. При това остави си завета и достопаметните изречения с пословиците си (за спомен). Тия са весма приятни и лъбопитни за секиго человека. Преведени от гръцкии на славяно-българский язик от благоговейнейший итец г. папа Христо Протопапа Василиев от Карлово. А напечатани с иждивението на хаджи Найдена Йованова, татарпазарджичанина. Издание първо. В Белград, в Княжеско-сербската кинопечатня, 1853. 92 с. 13 обр. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 981

ВАСКИДОВИЧ, Емануил

Перва понятия за детинско употребление когато начнът свободно да чтът. Приведени от французкий на славено-българский язик от Емануила Васкидовича. В Белград, в Княжеско-сърбската книгопечатня, 1847. 8, 4, 98 с. 4 табл. образи. 8 ″.

 1. МС 1013

ВЕЖЕНОВ, Стоян Делчев (1842–1907)

Химия за главни народни учлища [от М. Йованович]. Преведена [от сръбски] от С. Д. Веженов. С 10 фигури. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк, Велес, 1872. (Виена, книгопечатница на Л. Сомера и сие.) 4, 119 с. 8 ″. Цена 8 гр.

 1. МС 1016

ВЕКИЛСКИ, Михаил Петров (1850–1902)

История на Ферхада и Ширин. Превел от турский на българский язик Михаил П. Векилский. Напечятана с иждивението на Стоенча Е., ловчанец. Русчюк, в книгопечатницата на Дунавската област [1870]. 67 с. 8″.

 1. МС 1021

ВЕЛЕВ (Велиев), Филип (1818–1883)

Граматика гръко-българска. Съставена и първо издадена за в полза на народните български училища от Филипа Велиева. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасоглу, 1860. 1, 3, 104, 1 с. 8 ″. Цена 15 гр.

 1. МС 1031

ВЕЛИКОВ, Димчо

Български молитвеник. Събран и преведен от църковнославянски език и издаден от Димчо Великов, Русе, печатница на Дунавската област, 1870. 128 с. 16º. П. 1087.

 1. МС 1054

ВЕЛИЧКОВ Петков, Константин (1855–1907)

Люкреция Борджия. Драма в три действия от Виктор Юго. Преведена от Константин Величков и Георги Николов, ученици в Лицейт. Издава Стефан Г. Златаров. Цариград, книгопечатницата на в. Македония, 1872. 120 с. 8″.

 1. МС 1065

ВИТАНОВ, Димитър (ок. 1846–1877)

Небесни светила или планетните и звездни мирове. Популярно изложение на всичките открития и теории на новата астрономия от О. М. Митчеля А. М., директора на обсерваторията в Синсинати. Превел Д. Витанов. С 41 фигури в текста. Виена, Книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Печатница на Българското отделение Я. С. Ковачев и С-ие.) 5, 272, 4 с. 8″.

 1. МС 1070

ВЛАДИКИН, Георги Михаилович (п.1858)

Новий българский буквар с различни полезни понятия. Напечатан с иждивението на... Константина И. Станчова, жителя свищовскаго. В дар на учящите ся маловозрастни български деца. Состави Конст. Т. и Георг. М. Владикин. Издание перво. В Пещи, Баймелови писмени, 1847. 80 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 1086

ВОЙНИКОВ, Добри Попов (1833–1878)

Сборник от разни съчинения. Изчерпани из французката литература и преведени с прибавления на няколко български съчинения за пример на младити, что ся занимават с писменост от Добрия В. Попова и издаден от Р. И. Блъскова. Издание първо. Цариград – Галата, в книгопечатницата на Д. Цанкова, 1860. 6, 238 с. 8º.

 1. МС 1088

ВОЙНИКОВ, Добри Попов

Кратка българска история от Добря П. Войникова. Издание първо. 1861. Във Вена, у книгопечатн. Л. Сомера. 10, 196 с. 8 ″.

 1. МС  1100

ВОЙНИКОВ, Добри Попов

Райна княгиня. Драма в пят действия от Д. П. Войникова. Издание второ, с прибавка от 6 картинки. Издава Манол Мартинов. Браила, печатница Х. Д. Паничкова, 1875. 104 с. 8º

 1. МС 1134

ВОЙНИКОВ, Добри Попов

Възцаряването на Крума Страшний. Драма историческа в три действия с пролог от Д. П. Войникова. Представена за първ път в Букурешкий театър на 11 априлия. Букурещ, в народната печатница „Отечество”, 1871. 4, 54 с. 16 ″.

 1. МС 1154

ВЪЛКОВ, Йордан

Венец азбучний или нравствени наставления по азбуквено. Из съчиненията на Св. Д. Ростовский, преведе ся от първообразното на новобългарский язик. Издава Х. Иордан Х. Вълков, шюмнениц. Издание първо. Букурещ. В Народната книгопечатница на Стефана Росидескува..., 1863. 264 с. 8º. 

 1. МС 1238

ГЕРОВ, Найден (1823–1900)

Няколко думи за преводът на математическата география на г. Ивана А. Богоева, написани от Найдена Герова. Одеса, в Брауновата типография, 1842. 25 с. 16º. 

 1. МС 1240

ГЕРОВ, Найден

Стоян и Рада. Стихотворение на Найдена Герова. Одеса. (Печатано в типографии А Брауна), [=1845]. 13 с. 16º.

 1. МС 1241

ГЕРОВ, Найден

Извод от физика, написан от Найдена Герова. Чяст пръва. В Белград. Печятано в правителствена книгопечатня, 1849. 6, 209, 17 с. 4 л. табл. 8º.

 1. МС 1277

ГИНЧЕВ Шкипърнев, Цани

Две тополи или неожидана среща. Балада, написана от Ц. Гинчова Шкипърнева. Издава Н. П. Неделкович. Цариград, в печатницата на в. Македония, 1872. 120 с. 8º.

 1. МС 1349

ГРАНИТСКИ, Анастас Поппетров (1825-1879)

Поучителни речи на старите философи. Превел А. П. Петрович Гранитский, а изданни от братия Димитрия и Христа Х. Иванович Смикаречи, самоковци, които ги посвящават самоковскому и цялому болгарскому юношесту. Цареград, книгопечятня „Ц. вестника”, 1854. 1, 140 с. 1 обр.

 1. МС 1353

ГРАНИТСКИ, Анастас Поппетров

Житие на святаго Кирила и Методиа, съставил А. П. Гранитский, издал Петър Стоянов, търновец. Букурещ, в печатницата на Стефана Расидеска, 1865. 16 с. 4º.

 1. МС 1414

ГРУЕВ, Йоаким Пройчев

Священа история на вехтий и новий завет с прибавление от църковната история. Нарядил Й. Груев. Издание на книгопродавца Димитрия Ангелов. Белград, в Правителствената книгопечатня, 1857. 84, 2 с. 16º.

 1. МС 1417

ГРУЕВ, Йоаким Пройчев

Кратка всеобща история от Смарагдова, преведена от Й. Груева. Цариград – Галата, в книгопечятницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858, 21 с. 8º.

 1. МС 1418

ГРУЕВ, Йоаким Пройчев

Основа на българска граматика от Йоакима Груева. Издали Х. Г. Данов и И. Г. Трувчев. Белград, в Правителствената книгопечатня, 1858. 2, 2, 133, 2 с. 8º.

 1. МС 1430

ГРУЕВ, Йоаким Пройчев

Уроци от землеописание от Й. Груева. Второ издание. 1865, 249 с. Виена.

 1. МС 1435

ГРУЕВ, Йоаким Пройчев

Османска граматика от Й. Груева. Царийград, в книгопечятницата на А. Минасоглу, 1864. 3 244 с., 1 табл. 8º.

 1. МС 1441

ГРУЕВ, Йоаким Пройчев

Опитна физика с 368 хубави чрътежи, съставена на французкий язик от А. Гано. А преведена от Й. Груев. Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Чусчюк, Велес, 1869. ( Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова. Фигурити гравирал Л. Хаан), 4, 613, 1 с. 8º.

 1. МС 1457

ГРУЕВ, Йоаким Пройчев

Учител Добре. Ново училище и пръв учител у Диваково. Добрево тегло. Добрево училище. Който не пести, не побива връх. Кражба. Любов към отечеството и пакост. Пропаднъл чловек. Кръчмареви сплетни. Годишно изпитание, Поп Богдан. С обща помощ всичко връви напред. Пожяр. Добревица. Земеделческо училище. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомер и Сие.) 2, 92 с. 8º. – Книжница за народа, четвърта книжка.

 1. МС 1459

ГРУЕВ, Йоаким Пройчев

Хранение свилени буби. Болести по бубити... Как се хранят бубити. Как ся вади харно и здраво семя. Издава книжярницата на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (Във Виена, у книгопечатница Л. Сомер и с-ие.) 23 с. 8º. – Книжница за народа, шеста книжка.

 1. МС 1488

ГЮЗЕЛЕВ, Иван Недев (1844–1916) 

Програми на габровските училища. Цариград, в печатницата на Д. Арамияна с буквите на в. „Право”, 1873. 35 с. 4º.

 1. МС 1491

ГЮЗЕЛЕВ, Иван Недев

Ръководството към физиката. Съставено от И. Н. Гюзелев. С 292 чертежа в текстът. Намира ся за продан у издателя и в книжарницата на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1874. ( В Прага, у книгопечатн. Гинек Милитки и Новак.) 8, 458, 3 с. 8º.

 1. МС 1550

ДАНОВ, Христо Груев (1828–1911)

Пространна числителница с прибавление приличнити задатци на всяко действие. нарядил Хр. Г. Данов. Издава ся от съдружеството на Блъгарската книгопродавница в Пловдив. Пеща, 1859. У книгопечятн. Алоизия Бучянский. 1, 189, 1 с. 8º.

 1. МС 1558

ДАНОВ, Христо Груев

Пространний християнский катихизис за православната съборна восточна черква [от Филарет Московски митрополит]. Превел Хр. Г. Данов. 1863. Издава ся от книжарницата на Хр. Г. Данова и на съдружеството в Пловдив. (Във Вена, у книгопчятн. Л. Сомера.) 152 с. 8º.

 1. МС 1566

ДАНОВ, Христо Груев

Наръчна сметачка на лесно пронамирание стойността на едно купено или продадено нещо и за пресметвание лихвата на известна майка (капитал), дадена с определена десятнина и за известно время. От книжярницата на Хр. Г. Данова и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1867. Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомерова.) 104 с. 8º

 1. МС 1567

ДАНОВ, Христо Груев

Втора четеница за ученици в средни училища с 25 изображения. Събрал и нарядил Хр. Г. Данов. Книжярницата на Хр. Г. Данов и Сие Пловдив, Русчюк, Велес, 1868.   (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомерова) 8, 138 с. 8º.

 1. МС 1568

ДАНОВ, Христо Груев

[Редактирал] Неделни и празнични слова и поучения, извлечени из творенията на цръковните проповедници. Издадени в две чясти. Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк и Велес, 1868. (В книгопечятницата Л. Сомер у Вена.) 8º. Чяст пръва. 4, 256 с.; чяст втора. 4, 291 с.  Църк.-слав. букви.

 1. МС 1584

ДАНОВ, Христо Груев

Часослов во употребление святия православния церкве восточнаго вероизповедания. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес. Виена, 1875. 108 с. 8º.

 1. МС 1815

ДРИНОВ, Марин Стоянов (1838–1906)

Поглед върху произхожданьето на българский народ и началото на блъгарската история от М. Дринова. Намира ся за продан в книжарницата на Хр. Г. Данова и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова.) 8, 100 с. 8º.

 1. МС 1816

ДРИНОВ, Марин Стоянов

Исторически преглед на българската църква от самото ú начало и до днес от Марина Дринова. 1869. (Във Виена у книгопечятн. Л. Сомерова.) 8, 188, 1 с. 8º.

 1. МС 1842

ДРУМЕВ, Васил (1840–1901)

Нещастната фамилия. Българска народна повест от В. Друмев. Издава с иждивението си Д. Великов, книговезец от Котел. Издание второ. Русем в печатницата на Дунавската област, 1873. 6, 128 с. 8º.

 1. МС 1885

ДУШАНОВ, Димитър Тачев (1837–1904)

История на Православната християнска черкова. Съставена по учебницити на Александровцити, Рудакова и Ласкариса и допълнена за Българската черкова по съчиненията на Гилфердинга, Дринова и Каролева от Д. Т. Душянова. Първо издание. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук и Велес. 1874. (Печатницата на Българското отделение Янко Ковачев и с-ие). [Виена.] 10, 277 с. 8º.

 1. МС 2615

ЕКЗАРХ, Александър Стоилов-Бейоглу (1812–1891)

Напис ради болгаров, представлен на Високата порта и петте Велики сили Галиа, Англия, Росия, Прусия и Австрия. 8 с. 8º.  Литогр. В края: Писано на 23 януария 1843 в Париж. Подп: А. Екзархов.

 1. МС 2619

ЕКЗАРХ, Ирина Попгеоргиева

Памела уженена. Комедия от Карола Голдонио. Сега перво на болгарски преведена от Девица И. П. Г. Е. (Уроженница Ескизаарская). Цариград, в типографията Ц. вестника, 1853. 4, 112 с. 16º.

 1. МС 2652

ЕНЧЕВ, Димитър Поптенев (1841–1882)

Физическа география. (Ръководство за училищата.) Съставили А. Малинин и К. Буренин, преподаватели в 4-та Московска гимназия. (С 25 чъртежи.) От третото изправено и допълнено издание превел Д. Енчев. Книгопродавница Момчилова и Сие в Търново (и Русе). 1873. 144, 4 с. 8º.

 1. МС 2653

ЕНЧЕВ, Димитър Поптенев

Космография. (Ръководство за училищата.) Съставили А. Малинин и К. Буренин, преподаватели в 4-та Московска гимназия. От третото изправено и допълнено издание превел Д. Енчев. Със 101 фигури. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1873. (Във Вена, у книгопечатница Л. Сомер и сие.) 4, 200, 4 с. 8º.

 1. МС 2726

ЖИНЗИФОВ, Райко (Ксенофон) Иванов (1839–1877)

Новобългарска сбирка. (Слово за пълкът Игорев, превод от староруский язик. Краледворска ръкопис, превод от чешский язик. Гусляр Тараса Шевченка, превод малоруско наречие. Новобългарска гусла.) Москва, в книгопечатницата Бахметева, 1863. 186, 2 с. 8º.

 1. МС 2795

ЖИНЗИФОВ, Райко (Ксенофон) Иванов

Кървава кошуля. Приказка из съвременийт българский живот. Написа Райко Жинзифов. Напечатя се с иждивението на г. Бойка Нешова. Браила, печатница Х. Д. Паничкова, 1870. 23 с. 8º.

 1. МС 2874

ЗАФИРОВ, Спас (Сотир) (неизв.–1885)

Практическо изучение французкий язик по Олендорфовата метода от С. Зафирова. 2. издание. Побългарил С. Зафиров. 1875, 478 с.

 1. МС 2881

ЗАХАРИЕВ, Стефан (1810–1871)

Невянка, болярска дъщеря. Приказка (прекроена [по „Наталья боярская доч” от Н. Карамзин] от г-на Стефана Захариева из Татар Пазарджик, а поправена от П. Р. Славейков). Цариград, в книгопечатницата на Македония, 1867. 56 с. 8º.

 1. МС 2886

ЗАХАРИЕВ, Стефан

Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката каза с една харта и таблица на различни стари памятници. Съчинено от Стефан Захариев, т.пазарджиченин. Виена, печятница на Л. Сомер и сие, 1870. 80 с. 1 табл. 1 карта. 8º.

 1. МС 2935

ИВАНОВ, Ангел (ок.1808–1880)

Славик, содержащий всите празнични слави през годината на дванадесяте минеи. Сочинен на божественото и священо церковно пение от разни изкусни певци. По подражание же на церковното пение, сочини ся по новата метода на славянский язик от Ангела Иоанова, селвиеца. В Константинограде, напечата ся в Народната типография, 1864. 4, 223 с. 8º. 

 1. МС 2938

ИВАНОВ, Ангел

Ирмология [в 2 части], от които първата част съдържа катавасийно пение, а втората [ирмологическо] за всичките господски и богородични празници през годината. Най-после снабдена с 10 кратки полиелеи, които ся пеят на всички празници през годината. Съчини ся на славянски язик от Ангела Иванова. Издава ся от Т. Дивитчиян. Цариград, в печатницата на Тадей Дивитчиян, 1875. 6, 276 с., 1 образ, 8º. 

 1. МС 3220

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ (1812–1875)

Православное учение или сокращено христианско богословие, сочинено на руски от приснопамятнаго митрополита Московскаго Платона в 1764 година. Нине же преведено на български и издано позволением и одобрением святия великив Христови церкве, в полза на православните християни, от священоинока Хилиндарскаго Илариона Стоянова, еленчанина. В Цариграде, в Патриаршеска печатня, 1844. 2, 8, 232, 28 с. 8º.

 1. МС 3239

ИЛИЕВ, Атанас Трифонов (1852–1927)

Д. И. Писарев. Съкратена история на умственото развитие в Европа.

Превел [от руски] Ат. Т. Илиев. Книжка І. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1875. 72 с. 8º.

 1. МС 3258

ЙОАНОВИЧ (ЙОВАНОВИЧ), Хаджи Найден (ок.1805–1862)

Нови български песни с царски и други нови песни или похвали и съдби на баща сос сина. Издаде ся трудом и иждивением от Хаджи Найдена Иоановича, татарпазарджичанина. Издание първо. В Белград, в книгопечатни Княжества Сербии, 1851. 64 с. 16º.

 1. МС 3259

ЙОАНОВИЧ (ЙОВАНОВИЧ), Хаджи Найден

Снотълковател [отвън: Богат снотолковател], преведен от руский на славенобългарский язик. Напечатана ся за любопитство на любочитателите. Издание и иждивение от хаджи Найдена Иоановича, татар-пазарджичанина. Издание второ. В Белград, в книгопечатни княжества Сербии, 1851. 36 с. 8º.

 1. МС 3264

ЙОАНОВИЧ (ЙОВАНОВИЧ), Хаджи Найден

Календар за лето 1852, списан от Х. Найдена Иоановича, татарпазарджичанина.      В Белград, в книгопечатня Княжества Сербии [1851?].

 1. МС 3314

ЙОШЕВ, Георги

Кратка всеобща история и прости разкази ради юношества [от Н. Берте], превел от руский язик Георгий С. Йошев. С въпроси з повторение на разказите, с общо хронологическо обозрение на историята ис 4 исторически харти. Белград, в Княжеско-сръбската книгопечатня, 1861. 16, 363, 13 с. 8º.

 1. МС 3513

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев (1834–1879)

Хаджи Ничо. Истинска повест от Л. Каравелова. Букурещ, 1870. [В печятницата на А. Андрича, в-к Свобода.] 176, 1 с. 16º.

 1. МС 3580

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Български глас. От БРЦК [Български революц. центр. комитет]. Женева-[Букурещ, печатница на в-к „Свобода”], 1870. 24 с. 8º.

 1. МС 4136

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. І. За старите индийци и египтяне (Превод от руски.) Издала книжарницата на Х. Г. Данова и С-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес, 1873. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 12, 76 с. 8º.

 1. МС 4137

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. ІІ. За старите финикияне, асирияне и перси. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Хр. Г. Данова и С-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес. 1873. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 54 с. 8º.

 1. МС 4332

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. ІІІ. За старите гръци. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Хр. Г. Данова и С-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес. 1874. ( В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 114 с. 8º.

 1. МС 4334

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. V. За старите евреи и китайци. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Хр. Г. Данова и С-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес. 1874. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 72 с. 8º.

 1. МС 4407

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Кирил и Методий, български просветители. (Издало „Българско дружество за разпространение полезни знания.”) Букурещ, 1875. (В печатницата „Знание”.) 64 с. 8º.

 1. МС 4408

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

[Съставил] Сокол. Сборник от разни списания за прочитане. ( За учебните заведения.) Книга първа. Букурещ, 1875. Издала книжарницата на Д. Манчова и Сие в Свищов, в Пловдив и в Битоля. (В печатницата на „Знание”.) 5, 192 с. 8º.

 1. МС 4466

КАРАСТОЯНОВ, Никола

Краткое описание на святите двадесят манастири, заради поклонниците, що идат на Свята гора, и за ония, които желаят да знаят чудесата, що са по святогорските манастири. Третое издание. Печатано будинскими писмени. 1846. [Самоков.] 10 л. 2 образа. 4 º.

 1. МС 4483

КАРОЛЕВ, Рачо (Райчо) Михов (1846–1928)

Уроци по българската черковна история. Преподавана в главното Габровско мъжко училище от учителя Р. Каролев. Първо издание. Цариград, в печатницата при Асме-Алтъ у Джамлъхан № 8, 1873. 5, 188 с. 8º.

 1. МС 4503

КАСАПСКИ, Никола Хр. (п. 1879)

Начатоци на христианското учение или кратка священна история и кратък катихизис. От руский (от тринадесятото издание) на славяно-болгарски язик, преведени от Н. Х. Касапскаго, а печатани с иждивение от Найдена Иованова, поклонника татарпазарджичанина, книгопродавца, за българските деца. В Белград, в Правителствената книгопечатня, 1852. 52 с. 8º.

 1. МС 4504

КАСАПСКИ, Никола Хр.

Пространний христианский катихизис православния, католическия, въсточния църкви. От руский ( от четиридесятоишесто издание), сличен с гръцкий от същаго пръвообраза... за преподавание в училищата и за употребление на православните христиане на славянобългарский язик, преведен от Н. Х. Касапскаго. Напечатан же с иждивението на Х. Найдена Иованова, татарпазарджичанина. Издание първо. В Белград, в Правителствената книгопечатня, 1852. 152 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 4538

КИРКОВИЧ, Рада (1848–1941)

К. Смирнов. Землеописание. Общи познания. Книги за приготвителните училища. Преведе Рада П. Киркович. Издава книжарницата на Д. В. Манчов в Пловдив, в Свещов и Солун, 1874. (Книгопечатница Л. Сомер и др. във Вена.) 104 с. 8º.

 1. МС 4584

КИСИМОВ, Пандели (Пантелей) ХаджиГеоргиев (1832–1905)

Откритието на Америка. Книга забавителна и полезна секиго. Из съчиненията на И. Е. Кампе. Преведена на български [от гръцки ?] от П. Кисимова. Издава Стефан П. Газиев. 1875. (Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев.) 8º.

Част І. 1875. 4, 191 с. 4 обр., 1 карта.

 1. МС 4634

КНЯЖЕСКИ, Захари (Жеко Петров) (1810–1877)

Практическо руководство за шелководството. Собрано и составено от Захария Княжеский. Цариград, печатница Ц-го вестника и содружия, 1859. 12, 108, 2 с.

34 фигури, 8 º.  Църк.-слав. букви.

 1. МС 4754

КОНСТАНТИНОВИЧ, Параскева П.

Кевита Тивейскаго таблица. Преведена от елинский на болгарский язик от Параскева П. Константиновича сливнянина, джомайскаго учителя. В Цариград, в типографии Т. Дивичиана, 1850. 25 с. 16º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 4758

КОРОЛЕЕВ, Велко Радов (род. ок. 1798)

Месецослов или календар вечний с рука пасхалная неокончаема. Собран от много други различни за болгарский наш народ, убогатен с много потребни замечания за всякаго болгарина и най-паче за децата, что ся учат от Велка Радова Королеева, панигюрца. За напечатанието му спомогнаха: г. Костаки Евстатиев, джелеп царигражданин, Кресто Стоянов Червенко, панегюрец, Танчо Пенков Върляк, панигюрец Цариград, в типографията Тадея Дивитчияна, 1853. 190 с. 9 табл. 8º.

 1. МС 4795

КОЧЕВ, Янко Т. (1839–1913)

Словосъчинение, нарядено и допълнено от Янка Т. Кочова. Цариград, в печатницата на вестник „Македония”, 1868. 90 с. 8º.

 1. МС 4819

КРЪСТЕВИЧ, Алеко Ангелов (ок.1835–1903)

Водачът по пътя на живота, нъравствеността в класическити поучения [от Раих?]. Един дар за всяка възраст и в двата пола. Преведе и издава със свое иждивение Алеко А. Кръстевич, свищовец. Посвящава на Българската книжнина. Издание първо. (Виена, книгопеч. Л. Сомеров и др.) [1870.] 16, 222 с. 8º.

 1. МС 4851

КРЪСТЕВИЧ, Гаврил Баев (1817–1898)

Отговор г. Д. [д-р] С. Каратеодориди от Х. Никола Минчоолу [=Г. Кръстевич]. Цариград, 1860.

 1. МС 4858

КРЪСТЕВИЧ, Гаврил Баев

История блъгарска, сочинена от Гавриила Кръстьовича, член от Върховно-то ц. судилище Диван-и Ахкям-и Адлие. Том първий. [Отвън: Част І.] Цариград, в печатницъ-та на Македония, 1869. [Отвън:1871.] 21, 616, 4 с. 8º.

 1. МС 4920

КЪРЧОВСКИ, Йоаким (1750–ок. 1820)

Чудеса на пресветая Богородица. Преведени от книга, нарицаемая Грешником спасение, на славянобългарский язик. Заради полза поучение и душеспасение роду християнскому. Поправена и издадена от Д. Великова, книговезателя котленеца. Издание четвърто. Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1867. 6, 276 с. 1 обр. 8º.  Църк-слав. букви.

 1. МС 4976

ЛАЗАРОВ, Манол (п. 1881)

Разна любовна песнопевка. Събрал Г. М. Л. софиянец, а издал Пенчо Радов, карлов. книгопродавец. Белград, в Княжеско-сърбската книгопечатня 1858. 4, 106 с. 16º. 

 1. МС 4977

ЛАЗАРОВ, Манол

Наставление за вярата от святаго Генадия, патриарха константинополскаго. Издава ся от н. боголюбие св. Ловчанския епископ г. Илариона (за в дар на българските училища). Превел Мануил Лазаров (софиянец). Русчук, печатницата на Дунав. област, 1866. 46 с. 8º.

 1. МС 5093

МАНЧЕВ, Драган (Димитър) Василев (1824–1908)

Землеописание за първоначялни ученици с 45 щампици и с харта за целий свят от Д. В. Манчева. (По К.) Пловдив, Издава книжарницата Д. В. Манчева..., 1969. (Във Вена у печятница на Л. Сомера.) 4, 80 с. 8º.

 1. МС 5099

МАНЧЕВ, Драган (Димитър) Василев

- Третя година. (Книжка ІІІ.) Вторий дял – третя книга за учение след букваря с изображения. Написа Д. В. Манчов... Първо издание. 1873. 159 с.

 1. МС 5107

МАНЧЕВ, Драган (Димитър) Василев

Блъгарский календар за 1875 година. Третя година. Издава книжарницат ана Д. В. Манчов в Пловдив, Свищов и Солун, 1874. (В печатница на Л. Сомер и др. във Вена). 68 с. 16º.

 1. МС 5134

МАРКОВ Коларов, Нестор

Геометрия праволинейна, тригонометрия и статика. Съставена от Ж. Ф. Оливие (според началата ма прочутите математици Лакайла, Босюта, Безута, Лакроа, Франкиора, Пюисанта и пр.), а преведена и издадена от Н. Марков. Русе, в печтницата на Дунавската област, 1871. 8, 216 с., 6 табл. чертежи, 8º.

 1. МС 5161

МЕЛЕТИЙ ЗОГРАФСКИ (1832–1891)

Догматическо богословие на Православната католическа восточна църква. С притурка на общото ведение в кръгът на богословските науки. Съставил ректорът на Киевската духовна академия архимандрит Антоний [Амфитеатров], а превел от рускийт на българский язик йеромонах Мелетий Зографский. Напечатано в дар и полза на Православната българска църква от Святогорскийт славянобългарский общежителни монастир Зограф. Кишинев, в печатницата на Акима Попова, 1869. 4, 322, 10, 2 с. 8º.

 1. МС 5167

МИЛАДИНОВ, Димитър Христов (1810–1862)

Български народни песни, собрани од братя Миладиновци Димитрия и Константина и издани од Константина. В Загреб, в книгопечатницата на А. Якича, 1861. 1, 8, 542 с. 8º

 1. МС 5266

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов (1818–1892)

Очерки из историята и народните сказания. (Древня история). Превод [от руски] Н. Михайловскаго и Ив. Н. Момчилова (с поправка на първия). Издание първо. Във Виена, в типографията на Л. Сомерова, 1865. 367, 1 с. 18 образа. 8º.

 1. МС 5268

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Генадие. Священа история на ветхия и новий завет. Превел Н. Михайловский. Виена, 1867. 172 с. 8º. П. 854.

 1. МС 5271

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Катихизически поучения от протоирея Родиона Путянина. Превод Н. Михайловскаго. Издава книгопродавницата Момчилова и содруж. в Търново. Издание първо. Русчук, в печатницата на Дунавската област, 1868. 116 с. 8º.

 1. МС 5277

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Опровержение на възражението на Великата църква против издадените от правителството проекти за решението на българский въпрос. Превел от първообразното Н. Михайловскаго. [Цариград.] В печатницата на „Македония”, 1869. 47 с. 4º.

 1. МС 5279

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Последните дни на Помпея от Е. Л. Булвер. Превел Н. Михайловский.

Издава Българското читалище в Цариград. Цариград, в печатницата на вестник Македония, 1870. 8, 424 с. 8º.

 1. МС 5280

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Ръководство към всеобщата история. Съставил Д. Иловайский. Превел Н. Михайловский. Част първа. Древнийт мир. Издание първо. Книгопродавница Момчилова и Сие в Търново и Русе, 1873. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомер и друж.). 3, 338 Іс.. 2 карти. 8º.

 1. МС 5281

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Приключенията на Телемаха от Фенелона. Превод Н. Михайловскаго. Издание първо. Издава Българско печатно дружество „Промишление”. 1873. 15, 402, 6 с. 8º.

 1. МС 5283

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Тайните на инквизицията. От В. Д. Фереаля. Със забележки от М. де Куендиаса. Превод Н. Михайловскаго. Издават Н. Тодоров и С. П. Газиев. Част първа [и] втора. Цариград, печатница на О. Кавафиян, 1875. 8º. Ч. 1. 230 с. с ил.; ч. 2. 1877. 233 с.

 1. МС 5322

МОМЧИЛОВ, Иван Николов (1819–1869)

Писменица на славянскийа язик. Състави Иван Н. Момчилович, еленчанин. Издание първо. Белград, в Правителственната книгопечатня. 1847. 8, 179, 13 с. 8º.

 1. МС 5323

МОМЧИЛОВ, Иван Николов

Сборник от образци за изучаваньето на старобългарския йезик на сичкото му развитие, преведен и събран от Иван Н. Момчилов. Първо издание. (Издава тоже Иван Н. Момчилов в Горня Оряховица.) Виена, в типографията на Л. Сомерова, 1865. 153, 1 с. 8º.

 1. МС 5429

НАТАНАИЛ ЗОГРАФСКИ (1820–1906)

Святителское поучение к новопоставленнаго свещеника, което е изписано из правилата на святи апостоли и святи отци. Превел от славеноросийскиа на българский язик в полза на българското духовенство монах Натанаил Атонскозографский. 2. изд. без ударения и с промени в някои думи. Новий Сад, в книгопечатнята д-ра Дан. Медаковича, 1856 года. 8, 46, 96 с.

 1. МС 5602

НЕНОВ Йорданов, ЙОРДАН (1825–1903)

Село Златарица. Полезна и истинска приказка за добрити селски училища и разумнити селяни [от Х. Чоке, побългарена от Ю. Ненов. Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1871. [Отвън: 1870] Във Виена у печятница Л. Сомер и др. 118 с. 8º.

 1. МС 5614

НЕОФИТ РИЛСКИ

Новий завет господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик от Неофита иеромонаха П. П. Рилца. И с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. В Смирне, в типографии А. Дамианова и содружества, 1840. 2, 516 с. 2 кол. 8º.  Църк.-слав. букви.

 1. МС 5626

НЕОФИТ ХИЛЕНДАРСКИ БОЗВЕЛИ (ок. 1785–1848)

Славено-болгарское детоводство за малките деца. напечатано с одобрением его светлости Князя Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра. Собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученически чини: первом преведено от елиногреческаго диалекта на славеноболгарскаго и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же Котлянца, и Емануила Васкидовича елиногреческаго Свищовскаго училище учителя. Част вторая. Содержащая известия за пят тех чувстви, надлежателства на обхождението с разни лица и обезателства, Есопови басни, нравоучителни повести, четирите нуждни науки всякому, пят тех ползи на человечеството и должностите на всякая фамилия. В Крагуевце, у Княжеско-сербской типографий, 1835. 70 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 5631

НЕОФИТ ХИЛЕНДАРСКИ БОЗВЕЛИ

Краткая священая история и священий катихизис. Напечатани одобрением его светлости княза сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича, благословением же преосвещенейшаго Сербий архиепископа и митрополита г. Петра. Первом преведени из елино-греческаго диалекта, сочинени же на славеноболгарскаго и издани в ползу славеноболгарской юности от Неофита архимандрита Хилендарца, родом же котлянца. Чяст первая. В Белграде, у Княжеской-сербской типографии, 1835. 16, 54, 2, 97, 8 с. 1 образ. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 5720

ОГНЯНОВИЧ, Константин (1798–1858)

Житие светаго Алексия человека божия (кой се е преставил в старом Риме в лето Христово 411, месеца марта в ден 17, в царство Онория кесаря римскаго и папи Инокентиа) на прочитание и умиление душевно, сочинено на стихи на язик славеноболгарский, а посвящено на синови и чада болгарски из презелна любов от Константина Огняновича, родом серба. Издаде се с иждивение тогоже. Das Leben des heiligen Alexius. В Будине граде. Писмени Кралевск. всеуч. Пещан, лета 1833. 61, 2 с. 1 обр. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 5747

ОДЖАКОВ, Петър Василев (1834 (1835)–1906)

Наука за песнотворство и стихотворство. [Мото: Народна песен.] Изработена от Петра В. Оджякова. Учебник за в по-главните общински български училища. С иждивение Славянскаго благотворително общество св. св. Кирила и Методия в Одеса. Одеса, в печятницата на Л. Нитче, 1871. 16, 142, 1 с. 8º.

 1. МС 5814

ПАВЛОВ, Михаил (Мирю) (неизв.–1877/8)

Речник на думи турски и гръцки в язика българский сбран от г-на Михаила Павлева, а наредил и оимотил Александър Т. Живков, плевнянин. Издание първо. Букурещ, в книгопечатнята И. Копайнигова, 1855. 6 12, 62, 1 с. 16º.

 1. МС 5840

ПАВЛОВИЧ, Христаки (Хрисант) Георгиев (1804–1848)

Аритметика или наука числителна. Разположена на три части и окончавающа с един месяцослов праздничен. За болгарските деца кратко и весма я        сно сочинена от сущаго из Дупница Македонска Хрисанта Павловича, учителя в Славено-елинското в Сищов училище, който и на свят сега перво издава я, помощ земав от любоученните единородни. Предстоявал и изправял негов ученик Христодул Костович с. [самоковец]. В Белиград, у Княжеско-Сербската типография, 1833. 2, 118, 12 с. 3 табл. 8º.

 1. МС 5842

ПАВЛОВИЧ, Христаки (Хрисант) Георгиев

Разговорник греко-болгарский за ония, които желаят греческий язик да се научат, при когото и една кратка Болгарска история приложи се. Собран и сочинен от Христаки  П. Дупничанина, учителя в Славено-елинското в Сищов училище, който сега перво на свят издава го. Предстоявал и изправял шура негов Яков Илиевич. В Белграде, у Княжеско-сербской типографии, 1835. 6, 2, 106, 4 с. 8º.

 1. МС 5843

ПАВЛОВИЧ, Христаки (Хрисант) Георгиев

Граматика славеноболгарска. Сочинена от Христаки П. Дупничанина сочинена сега вторый пут со многими нужними попраелениями издадена и болгарской юности посвящена. В Белград, в Правителственой книгопечатньи, 1845. 4, 74 с. 8º.

 1. МС 5845

ПАВЛОВИЧ, Христаки (Хрисант) Георгиев

Царственик или История болгарская, която учи от где са болгаре произишли, како са кралевствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и под иго попаднали, из Мавробира Латинскаго, Барония, Иоана Зонаря, Буефира Французкаго, Теофана Греческаго, Светаго Евтимия Тернавскаго, Светаго Димитрия Ростовскаго и других летописцев собрана. Издание первое. Bolgarische Geschichte. У Будиму, писмени Кр. Свеучилища Пещанског, 1844. 80 с. 8º.

 1. МС 5855

ПАЛАУЗОВ, Николай Христофоров (1821–1899)

Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина. Преведено от Н. Х. Палаузова. Одеса, в типографията Францова и Нитче, 1851. 32 с. 16º.

 1. МС 5863

ПАЛАУЗОВ, Спиридон Николаев (1818–1872)

Век болгарскаго царя Симеона. СПб, 1852.       

 1. МС 5940

ПАШОВ, хаджи Мина Янков (1838–1881)

Цветоносното панерче. Нравствена повест [от Хр. Шмид], побългарена и издадена от Х. М. Пашова и Ат. Е. Ситова. Цариград – Галата, в книгопечятницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858. 135, 6, 3, 2 с. 8º.

 1. МС 6000

ПЕТКОВ, Тачев, Ботьо (1815–1869)

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина. От произхождението на блъгарети на Тракийски полуостров до 968 година, или до покорението на Блъгария от великий княз руский Святослава. Преведе от руский Ботю Петков. Чяст пръва [и втора]. В Земун, в И. К. Сопроновата бръзописна книгопечатница, 1853. 8º. Ч. І. 2, 176 с. 1 образ на Ю. Венелин, литографиран от Л. Йованович; ч. ІІ. 4, 204, 16 с.

 1. МС 6009

ПЕТКОВ, Тачев, Ботьо

Кратка всеобща география от Ботя Петкова. Издава ся от книжярницата на Д. В. Манчева в Пловдив. 1868. (Във Вена, у книгопечатн. Л. Сомера.) 4, 264 с., 8º.

 1. МС 6042

ПЕТРОВ, Зиновий (Захари) Цветков (1838–1911)

Чьрковно богословие или обрядословие, приспособено за учащите ся в духовните семинарии и за поучавание на народното ни священство. Превели и издали Зиновий П. Петров и Йордан С. Наумов, ученици в Белградската духовна семинария. В Белград, в печатницата Н. Стефановича и съдър., 1872. 8, 2, 283, 5 с. 8º.

 1. МС 6045

ПЕТРОВ, Зиновий (Захари) Цветков

Наручна священическа книга. Превели [от сръбски] и издали Зиновий П. Петров и Йордан С. Наумов. В Белград, в печатницата на Н. Стефанович и съдър., 1874. 5, 3, 123, 8 с. 8º.

 1. МС 6067

ПЕТРОВ, Киро (1835–1876)

Второ пътувание на Бача Кира. Издават добрите му приятели за любопитни читатели, Русе, в печятницата на Дунавската област, 1874. 52 с. 8º.

 1. МС 6070

ПЕТРОВ Преображенски, Матей (1825–1875)

Молебни канони ко святому славному мученику Мине за изгубена вещ и ко св. священомученику Антипе за зъбобол и главобол и за други болести. Съставил М. Петров, монах Святопреображенец в Търновско окръжие. Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1867. 47 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 6074

ПЕТРОВ Преображенски, Матей

Защита на православието нападнато от протестантските мисионери с разни брошури. Издал М. Петров, монах святопреображенский. Русчюк, в книгопечятницата на Дунав. област, 1870. 276 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 6084

ПЕТРОВИЧ, Аверкий

Церковна история с най-нужните случаи в святата църква, т.е. с проповедането на вярата, гоненията, ересите, соборите и прочая. Пригледана точно и допълнина с разпис на патриарсите, папите, султаните и западните самодержци, а печатана два пъти от Г. В. М. с удобрението на церковното патриаршеско надзирателство. Преведена от греческий на славянобългарский язик от Аверкия Петрович и Григория Гога, дякони. В Белград, в правителствената книгопечатня, 1855. 4, 262, 6 с. 8º. Църковно-слав. букви.

 1. МС 6088

ПЕТЪР К.

Покаяние. Сочинено на руский язик от Тихона, епископа Воронежскаго и Елецкаго, а преведено и издано на болгарски от священика Петра К., за да ся поучаватправославните болгари. В Цариград, в книгопечатницата на Т. Дивитчиан, 1857. 15 с. 8º.

 1. МС 6146

ПИШУРКА, Кръстьо Стоянов (1823–1875)

Опелото на Исуса Христа. Побългарено от Кръста С. Пишюрка. Издание първо. Русчюк, в книгопечатницата на Дунав. област, 1869. 4, 56 с. 1 обр. 8º. 

 1. МС 6147

ПИШУРКА, Кръстьо Стоянов

Момина китка или книга за секого [от Мари льо Пренс дьо Бомон]. Побългарил от френский Кръстьо Ст. Пишурка. Първо издание. Виена, у книгопечатн. Л. Сомер и друж., 1870. 8, 512 с. 8º.

 1. МС 6153

ПИШУРКА, Кръстьо Стоянов

Куткудачка или разни морални стихове и приказки от Кр. Ст. Пишурка. Издание първо 1871. Във Вена, у книгоп. Л. Сомер и сие, 6, 170 с. 16º.

 1. МС 6154

ПИШУРКА, Кръстьо Стоянов

Рахилин плач при избиването на 14-те хиляди деца по повеление на Ирода царя Юдейский, което ся случи във витлеем [от К. Маринкович]. Изплете [= преведе от сръбски в стихове] Кр. Ст. Пишурка. В Белград, в печатницата на Н. Стефановича и съдр., 1872, 84, 6 с. 16º.

 1. МС 6210

ПОПДОЙЧОВ, Иван

Малко молитвениче, което съдържава всичките потребни молитви за всякой христианин. Наредил и издал Иван Попдойчво (панагюрец). Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1873. 64 с. 16º.

 1. МС 6213

ПОПОВ, Величко Алексиев (1848–1927)

Счастлива среща. Съвременна горско-хъшовска спев. Наредил за милит си братя хъшове В. А. Попов. [Издава Бранислав Велешки.] Букурещ, в книгопечятницата на К. Н. Радулеску, 1870. 77 с. 8º.

 1. МС 6253

ПОПОВ, Стефан Илиев (1840–1893)

Словар французко-българско-турски за най-употребителните думи от Стефана П. Илиев и Дима В. Хранов. Първо издание. Русчюк, в печятницата на Дунавската област, 1868. 294 с. 8º.

 1. МС 6303

ПОПОВИЧ, Райно (1773–1858)

Христоития или благонравие присовокупена с историите, на които се помянуват в нея за полза и употребление на болгарското юношество и секиму, който люби да са ползова, от елинският на славеноболгарският наш язик, преведена от Райна Поповича, из Жеравна Карловскаго елино-греческаго учителя, а посвящена на господина г. Малки Волка Чорбаджи К. Чаликоглу. Издание первое. Chrestoethia. В Будиме, писмени Крал. Типограф. Унгарск., 1837. 321, 5 с. 8º.

 1. МС 6306

ПОПОВИЧ, Райно

Есопа фригийскаго баснотворца басни или приказки. Списани убо по елински от самаго того Есопа, а от елински преведение на славянобългарский язик от Райна Поповича П. С., елино-греческаго учителя от Карлово, а родом из Жеравна. А напечатани сос иждивение на Ха[дж]и Найдена Иовановича, татарпазарджичанина и на свят издани в полза българскаго юношества. Издание първо. В Белград, в Княжеско-сербската книгопечатня, 1854. 80 с. 14 обр. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 6438

РАДОВ, Пенчо (поч. 1865)

Месецослов или календар вечний. Събран и нареден с много полезни и любопитни неща от Пенча Радова, карловца. В Букурещ, типографията на Нифона Митрополита, 1860. 327 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 6470

РАДУЛОВ, Сава (Стойно) Илиев (1817 [?]–1887)

Благонравни учения о сообнесени образованаго человека от [от Ф. Соаве]. С греческаго на новославенский язик преведени и издани от Сави Илиевича во употребление народних училищ. В Смирне, в типографии А. Дамианова, 1843. 40 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 6473

РАДУЛОВ, Сава (Стойно) Илиев

Стихийная аритметика. Сочинена на гречески от г. Ат. Гераки. А на болгарский язик, преведена от Сави Илиевича, панигюрца. Во употребление болгарских училищ. В Смирне, в типографии А. Дамианова, 1843. 3, 144 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 6484

РАДУЛОВ, Сава (Стойно) Илиев

Священа история за децата, избрана из книгите на ветхий и новий завет от Анна Зонтаг. Превел и издал С. Радулов. Част І и ІІ. болград, в Училищната книгопечатница, 1865. 10, 378, 1, 4 с. 8º.

 1. МС 6489

РАДУЛОВ, Сава (Стойно) Илиев

Начална граматика зяа изучение на българский язик. По К. Говорова наредил С. Радулов. Книжка І [и 2.]. Болград, печатница на Централното училище, 1870. 8º.

 1. МС 6500

РАЙНОВ (РАНОВ), Константин Петров (неизв.–1866)

Писмо за църковни български въпрос, училищна комисия и Български книжици или повременно списание на Българската книжнина от Конст. Петр. Райнова до г-на Георг. Раковскаго, редактора на вестник „Дунавский лебед”. (Цариград, 5 януария 1861.) Печатница Сан Бенедето. 1, 21 с. 8º.

 1. МС 6505

РАКОВСКИ, Георги (Съби, Сава) Стойков (1821–1867)

Пред-вестник Горскаго пътника. От Г. С. Р. У Новий Сад, в книгопечатня г. Дра. Дан. Медаковича, 1856. 17 с. с ил. 2 кол. 8º.

 1. МС 6506

РАКОВСКИ, Георги (Съби, Сава) Стойков

Горский пътник. Повествителен спев от Г. С. Раковскаго. Списан в лето 1854. Печятан же в лето 1857. У Новий Сад, 1857, в книгопечятня др. Дан. Медаковича.

6, 288 с. 8º.

 1. МС 6518

РАКОВСКИ, Георги (Съби, Сава) Стойков

Показалец или ръководство, как да ся изисквът и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни направления, славнаго ни прошествия и проч. от Г. С. Раковскаго. Чяст първа. Одеса, в типографии П. Францова, 1859. 24, 144 , 1 с. 8º.

 1. МС 6523

РАКОВСКИ, Георги (Съби, Сава) Стойков

Няколко речи о Асеню първому, велокуму царю българскому и сину му Асеню второму от Г. С. Раковскаго. У Белград, печятано в Кн.-сърп. книгопечтница, 1860. 4, 128 с. 4 образи от Н. Павлович. 4º.

 1. МС 6525

РАКОВСКИ, Георги (Съби, Сава) Стойков

Глас едного Българина. [Земун, печатница Сопронова, 1860.] 39 с. 8º.

 1. МС 6575

РАКОВСКИ, Георги (Съби, Сава) Стойков

Глас едного родолюбца за съйюз Югославяния. 1867. 4, 48, 2 с. 8º.

 1. МС 6587

РОБОВСКИ, Андрей Попдойнов (1801–1858)

Жертва или служба Авраамова. Превел от турски на български сакеларий поп Андрей п. Дойнов Робовский из Търновска Елена. Константиновград, в печатницата на Тадея Дивитчиана, 1858. 72 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 6642

САЛГАНДЖИЕВ, Янко Генчов

Разговори вероизповедни, нравни и исторически. Преведе от гречески Янко Генчов (ескизаарчанин), 1854. Цариград, типография „Ц. вестника”. 176 с. 16º.

 1. МС 6707

СИМЕОНОВ, Захари.

Белисарий. Представление на две действия. Сочинено първо на германский [от Х. К. Траудцшен]. После преведено на греческий, а нине на българский язик от Захариа Симеонова, котлянца. Издана же с иждивение г. Матеа Х. Драганова, котлянца и с настояние сина его г. Драганча. В Цариграде, 1844, у Тадеа Дивичиана. 16, 52 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. MС 6732

СИЧАН-НИКОЛОВ, Христодул Костович (1808–1889)

Месецослов или календар вечний, собран от различни други, украшен сос многу назначения потребни секому человеку и издан на болгарски за потреба на единородните, сос  иконите на седемте планети и двадесетте зодии от Христодула К. Х. Сичан-Николов. Издание второ. В Букурещ, в типографиата на Захариа Каркалеки и сина его, 1842.

116 с. 8º.

 1. МС 6733

СИЧАН-НИКОЛОВ, Христодул Костович

Болгарска аритметика. Сочинена от Хр. К. Сичан-Николов. Букурещ. Напечатана у Йосифа Копайнига. 1845. 6, 143, 12 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 6762

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов (1827–1895)

Езопови басни [Отвън: Басненик], превел и наредил Петко Р. Славейков. Букурещ, в книгопечатната у святая Митрополия, 1852. 125 с. 16º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 6833

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Нова мода календар за 1857. Астрономисан и написан от Петка Р. Славейкова. Година първа. Цариград у книгопечатнята на Ц. вестник [1856?]. 80 с. 8º. Църк.-слав. букви.

 1. МС 6881

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Извод от советите на здравий разум [от Досит. Обрадович]. Цариград, печатница А. Минасова, 1863. 24 с. 8º.

 1. МС 6958

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Сметка на душеприкащиките на В. Е. Априлова, подадена Н. Н. Априлову. Цариград. Печатница на „Македония”…, 1867. 144 с. 8º.

 1. МС 6967

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Първа читанка (след букварът) от П. Р. Славейкова. Цариград, в печатницата на в. „Македония”, 1868.80, 16 с. 16º.

 1. МС 6977

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Искрици или разни поучителни приговорки. Събрал и издава П. Р. Славейков. Свръзка І. Цариград, в печатницата на „Македония”, 1869. 28 с. 16 º.

 1. МС 6978

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Робинзон на островът си. Приказка твърде нравоучителна [от Д. Дефо]. Преведена и изздадена от П. Р. Славейкова за употребение в училищата. Цариград, в печатницата на в. Македония, 1869. 144 с. 16º.

 1. МС 7017

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

За спомен на първата служба на н. блаженство българский патриарх. – Читалище, ІІ, 15, с. 708, 1 май 1872.

 1. МС 7186

СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ (1741–1813)

Кириакодромион, сиреч Неделник поучение. На всех неделях в православних церквах прочитаемая евангелиях в всего лета с толкуванием и с нравоучение и на великих господских празницех и на святих празнуемих сказание душеполезная. Преписаний от славе[н]скаго и от греческаго глубочайшаго язика на болгарский простий язик от смиреннаго Вратчанскаго епископа Софрониа к разумению простому народу. Позволением Доситея митрополита Угровлахийскаго, помощию же епископов и благочестивих христиан нине издаде ся в типографии у римнической епископий при епископе Нектарий, е лето #а§s [1806]. Напечата ся и право описа ся от Димитрия Михайло Попович и от Георгиа син его ти[па]рим. 6, 265, 1 л. фол., 67 коли. Църк.-слав. букви.

 1. МС 7214

СТАМБОЛИЕВ, Стоян Н.

Камен вери или списание пояснително за твърдостта на Православната църква, основана върху камъкът Христа и утвърдена върху правото тълкование на священите писания. Списано на славянский язик от преосвященаго Стефана Яворски, митрополита Рязанскаго и Мурумскаго. Преведено же от славенски на български и издадено от Стояна Н. Стамболиева, казанлъчанина. Свитък първий. Издание първо. Русчюк, в книгопечатницата на Дунавската област, 1867. 47 с. 8º.

 1. МС 7252

СТАМБОЛОВ, Стефан Николов

Песни и стихотворения от С. Стамболова. Издава Д. И. Горов. Гюргево. (В печатницата „Нова България”.) Букурещ, 1877. 80 с. 1 орб. на В. Левски. 16º.

 1. МС 7409

СТОЯНОВ, Танас П.

Житие преподобнаго отца нашего Йоана Рилскаго чудотворца. Издадено за вечен спомен на Иванча Попстоянова от Шумен. Цариград, в печатницата на в. „Македония”, 1871. 24 с. 8º.

 1. МС 7520

ТОНДЖОРОВ, Иван Алексиев (1845–1922)

Практическа алгебра за ученици в средни училища. Написана на английски от В. Гринлиф, а преведена от Ивана А. Тонджоров. Книжярница на Христя Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1868. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомерова.) 6. 2, 64 с. 8º.

 1. МС 7566а

ТРИАНДАФИЛОВ, Николай

Гледало ради славяно-болгарската нине новонапечатана псалтика за улеснение на псалтиколюбците болгаре, които желаят да ся научат совершено и лесно. Увещават ся почтените помагатели да доброизволят учтиво и да дадат на издателя по 10 гроша за Гледалото, за да дя улесни да изкупи и третата книга от типографията, защото няма друг способ за изкуплението й. В Букурещ, в типографията на Йосифа Копайнига, 1848. 39 с. 8º. Църковнослав. букви.

 1. МС 7648

ФИНГОВ, Димитър Гърдев (1840–1912)

Наградений подвиг. Драма в пят действия от Д. Фингов. (Книжярница на Хр. Г. Данов и сие), 1871. Във Виена, у печатницата на Л. Сомер и др. 83 с. 8º.

 1. МС 7672

ФОТИНОВ, Константин Георгиев

Болгарскии разговорник за ония, кои обичат да се навикнуват да говорат гречески, сочинен трудом К. Г. Фотинов. Смирна, в печатница А. Дамианова, 1845. 96 с. 2 колони.  Църк.-слав. букви за гръцкия текст.

 1. МС 7682

ФРАНГЯ, Антон (1856–1917)

Венец на българската муса. А. Франгя. Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1875. 120, 2 с. 1 обр. 8º.

 1. МС 7736

ХИТОВ, Панайот (1830–1918)

Моето пътувание по Стара планина и животописанието на някои български стари и нови войводи. Написал Панайот Хитов (Издадена под редакцията на Л. Каравелова. Букурещ, 1872. (В печатницата „Свобода”.) 159, 1 с. 8º.

 1. МС 7831

ЦАНКОВ, Драган (Димитър) Киряков (1828–1911)

Силвио Пелико. Тъмниците ми. Превел от францушки Д. Цанков. Издава Българското печатарско дружество „Промишление”. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1874. 8, 236 с. 8º.

 1. МС 7838

ЦАНОВ, Андрей Стоев

Книжка втора. Напредвание чрез прочитание. От Андрей С. Цанов. Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (Във Вена, у печятница Л. Сомер и др.) 52 с. 8º

 1. МС 7839

ЦАНОВ, Андрей Стоев

Книжка третя. Времято е наука и богатство. От А. С. Цанов. Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1874. ( Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие. Печат от А. Кайс и Ф. Леб.) 47, 1 с. 8º

 1. МС 7840

ЦАНОВ, Андрей Стоев

Книжка четвърта. Причините за успех и несполука. От Андр. С. Цанов. Първо издание. Книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк, Велес, 1875. (Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие [Виена].) 56 с. 8º.

 1. МС 7861

ЦАНОВА, Мария А.

Яков Княжески или окаянството на едно домочадие. Превела Мария А. С. Цанов. Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и Сие, 1874. (Печат от А. Кайс и Ф. Леб.) 4, 24 с., 1 обр. 8º.

 1. МС 7896

ЧОЛАКОВ, Атанасий (1819–1852)

Ведение в всеобща история [от А. Л. Шлецер]. Превел от руски Атанасий Чолаков Хиляндарец. Част 1. В Цариград, типографията на Ц. вестник, 1851. 208 с. Втора част.  83–195 с. 8º.

 1. МС 7912

ЧОЛАКОВ, Васил (Константин) Д.

Наръчна книга за различието на протестанското учение от истините на православието. Издава Василий Чолаков. 1870. (Във Вена, у печятница Л. Сомер и др.) 32 с. 8º.

 1. МС 8042

ШИШКОВ, Тодор Николов (1833–1896)

Éléments de littérature. Елементарна словестност в два курса от Т. Н. Шишкова. Сега първий път се издава на езика ни в полза на ученици и от двата пола. Том І. Първий курс. Теория на словестността по руския учебник на Н. Минина съставил на български Т. Н. Шишков. С приложение Кратък исторический обзор на българската литература ветха и нова. Цариград, в печатницата на Читалище, 1873. 15, 207, 1 с. 8º.

 1. МС 8043

ШИШКОВ, Тодор Николов

История на българския народ. съставил Т. Н. Шишков. Нов учебник в две части, назначен за по-горните класове на народните наши училища. Първо издание от Книгопродавницата Момчилов и сие в Търново и Русе. Цариград, в печатницата на Читалище, 1873. 18, 325 с. 8º.

 1. МС 8044

ШИШКОВ, Тодор Николов

Велизарий. Историческа драма в две действия (по Х. К. Х. Траудцена). Съставил Т. Шишков. Принос на бъдущия наш народен театр. Цариград, в печатницата на А. Минасиана, 1873. 6, 56 с. 8º.

Автор:
nlmuseum
свързани публикации