Съхранение на Българското културно наследство

Последна редакция: 12/02/2023

От м. май 2015 до м. април 2016 г. Институтът за литература в партньорство с Националния литературен музей и Столична библиотека ще изпълнява проект по Мярка 2 „Документиране на културната история" на Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства" под надслов „Българската литературна класика – знание за всички. Неизвестни архиви и културни контексти". Безвъзмездната финансова помощ за изпълнението му е в размер на 192 272 евро.

Проектът цели събиране, систематизиране, познавателно обогатяване, дигитализиране и съхраняване за поколенията на културното наследство на 13 българските литературни класици – Петко Р. Славейков, Иван Вазов, Михалаки Георгиев, Пенчо П. Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Николай Лилиев, Христо Смирненски, Асен Разцветников, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Фани Попова-Мутафова и Димитър Димов, както и популяризирането му сред широката общественост, създаването на свободен достъп до него и превръщането му в източник на информация, идеи и методологически стратегии за бъдещи културно-образователни продукти.

Проектът предвижда създаването на три дигитални центъра за културно наследство в трите партниращи си институции и изработката на интегрален културно-образователен продукт, който да задоволява интереса към българското културно наследство на разнородна аудитория (широката общественост, учащи, специалисти, социални групи в неравностойно положение (роми), българските училища в чужбина).
Класиците на българската литература ще бъдат представени чрез непознати и уникални материали от персоналните им литературни архиви –ръкописни и печатни документи, изображения на предметни артефакти, фотодокументи, единични листове от периодични издания, материали за културно-историческия контекст и творчеството им, съхранявани в Института за литература, Националния литературен музей и Столична библиотека, и чрез цялостни литературоведски профили, които ще включват знание за културно-историческия и литературния контекст, биографична информация за авторите, познание за творчеството им, уникален библиографски каталог на публикациите от и за тях в българския периодичен печат. Така ще се конструира пълна, но достъпна в познавателно отношение представа за творческите фигури, литературното и културното им наследство, за неговия български и европейски контекст.
В специален раздел на уеб базираното дигитално хранилище ще бъде изграден богат дигитален фонд на ромската култура през ХХ век,от която ще бъдат дигитализирани книги, периодични издания, фотодокументи и други материали, представителни за нея. За целта ще бъде оборудван един мобилен дигитален център за ромска култура, ще бъдат обучени ромски младежи, които да работят в него и да създават вторични образователни продукти въз основа на дигиталния ресурс. Така ще бъде изпълнено изричното условие на донорите на програмата 10% от бюджета на проекта да се използва за ромската общност в България.
Ръководител на проекта е доц. д-р Елка Трайкова от ИЛ – БАН.
Координатори от трите институции са: Катя Зографова (НЛМ), доц. д-р Пенка Ватова (ИЛ – БАН) и Юлия Цинзова (СБ).

Публикувано на: 12/02/2023
Автор:
nlmuseum
свързани публикации